En gruppe mennesker i hvite labfrakker i et rom med hyller

Mer om oss

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet.

Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. Sykehuset har 1650 årverk, omlag 2300 ansatte og et budsjett på 2600MNOK. LDS er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag, eid av stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. 

About the hospital (english)​.
Ledige stillinger.
Adkomst.

Tlf.: Sentralbord: 23 22 50 00 

Administrerende direktør
Tone Ikdahl
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til adm.direktør

Fagdirektør
Jan Petter Odden
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til fagdirektør

HR-direktør
Lena Gran
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til HR-direktør

Økonomidirektør
Pirakash Nagarajah
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til økonomidirektør

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem
tone.haerem@LDS.no; 98207512

Kirurgisk klinikk
Arn Meland

Medisinsk klinikk
Eirik Pettersen

Senter for psykisk helse og rus
Hallvard Fanebust

Nic Waals Institutt
Anne Benedicte Skirbekk

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Møteplan 2024: Onsdagene 28. februar, 17. april, 19. juni, 28. august, styreseminar 23.-24. oktober, 18. desember.

Styreleder

Bjørn Erikstein

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Johnny Thorsen
Tove Gundersen
Helge Torgersen

Ansattvalgte representanter

Gunhild Skorgen
Maria Seferowicz
Nils Frode Sørlie

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Margrete Thorstad
Gunhild Bang
Sølvi Karlstad
Asbjørn Siqveland
Sigurd Knudtzon
Hulda Gunnlaugsdottir

Ansattvalgte vararepresentanter

Elisabeth Frøshaug
Ragnhild Askheim
Lili Ann Hurlen​

Observatør fra Brukerutvalget

Katrine Rutledal

Planen beskriver hvilke veivalg sykehuset ønsker å ta for å utvikle seg framover.  Planleggingshorisonten er fram til 2040. Det har vært arbeidet med planen i ulike forum internt ved sykehuset, og i møter med brukere, bydeler og kommunene ellers.

Planen beskriver hvordan sykehuset ønsker å utvikle seg for å møte befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i årene fremover, og hvordan denne utviklingen skal skje i samarbeid med bydeler og andre deler av helsetjenesten for å gi et helhetlig og godt pasienttilbud. For å møte framtidens utfordringer og skape pasientens helsetjeneste skal alle helseforetak ha utviklingsplaner i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Utviklingsplan 2040 LDS


Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og å ha omsorg for. Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte. Basert på kjerneverdiene nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener.


 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er organisert som et aksjeselskap og eies med lik eierandel av de to diakonale stiftelsene Diakonova Haraldsplass og Diakonissehuset Lovisenberg. 
Sykehuset har et ideelt, ikke-kommersielt formål, og har siden den første driften startet i 1868 vært en integrert del av det offentlige helsetilbudet, noe som i dag skjer gjennom en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. ​
 
 

LDS er et undervisningssykehus. Som pasient må du derfor påregne at det er kan være studenter tilstede i alle deler av sykehuset. Du skal spørres om og akseptere at student observerer, ev. deltar i undersøkelser, behandling og stell i sykehuset. Studentene har den samme taushetsplikten som våre medarbeidere 

Basert på sykehusets kjerneverdier nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen som sykehuset betjener, når de trenger det. Dette er uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status.

Kulturelt og etnisk mangfold karakteriserer sykehusets opptaksområde. Det er viktig for sykehuset at et tilsvarende mangfold skal gjenspeiles i personalgruppene.

Vi har utformet en mangfoldserklæring som benyttes i profilarbeide og i stillingsannonser. Erklæringen er utarbeidet i dialog mellom vernetjeneste, tillitsvalgtapparat og sykehusets ledelse: På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. 

Sykehuset har også etablert et Likestillings- og inkluderingsutvalg med vernetjeneste, tillitsvalgte og ledelse. Utvalget skal på oppdrag fra sykehusets ledelse og samarbeidsutvalg (SU) jobbe for likestilling og mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene. Videre skal utvalget prioritere sykehusets innsats på disse områdene og rapportere sitt arbeid til sykehusledelsen og SU to ganger årlig. 

LDS handlingsplan for mangfold 2024

Sentralbord: 23 22 50 00

Pressekontakt, mediehenvendelser: 

Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem 
Tlf.: 98 20 75 12 
E-post: toh@LDS.no

Henvendelser om nettsidene: 

Webredaktør Johan Stenseth
Tlf.: 45 41 28 59
E-post: josst@LDS.no
 
Fotografering eller opptak på sykehuset
Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på  sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video. Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.
 

Gjestehuset Lovisenberg

Lovisenberggaten 15a, 0456 Oslo
Tlf. Gjestehuset: 22 35 83 00

 
Gjesterommene ligger i Diakonissehusets andre etasje. Det finnes enkle og funksjonelle rom med felles bad, men også rom som er innredet i tradisjonell stil med eget bad. Frokost serveres i frokostsalen i kjelleren, og kaffe/te kan nytes i våre fellesarealer. Der kan du også bruke trådløst nettverk. Tv-stue finnes i 1 etasje. Frokost og fasiliteter er inkludert i romprisen.

Priser
Rom med eget bad koster 990 kroner for én person og 450 kroner ekstra for person nummer to. Rom med felles bad koster 790 kroner for én person og 450 kroner ekstra for person nummer to. Parkering kan skje på oppmerket plass utenfor Gjestehuset og koster 110 kroner i døgnet ved registrering i resepsjonen. Ellers kan du betale på parkeringsautomaten.

Pasienthospitalet Ullevål

700 m. gangavstand.

Scandic

Vi har avtale med tre Scandic hoteller i Oslo:

Scandic Vulcan

Scandic St. Olavslass

Scandic Holberg

Pasienter må kontakte hotellet selv ved enten å benytte lenkene over, eller å benytte kode: D000042572 for å få rabatt.

Gaver til sykehusets Forskningslegat er viktige bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud. Gaver til Forskningslegatet gir rett til skattefradrag.

 

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, blant annet gjennom pasientbiblioteket fra Røde Kors. 

 

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, pioneren Cathinka Guldberg, i 1868. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg var med på å skape grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet ved sykehuset. 

 

Profilen er sykehusets signatur, og riktig bruk bidrar til klar og enhetlig kommunikasjon med våre brukere og omgivelser. Sykehusets ulike enheter er samlet under det samme merket, som kommuniserer tilhørighet til felles organisasjon: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.


 

Lovisenberg Diakonale Sykehus kan sende og motta EHF faktura, samt faktura per e-post. Adressen er 9908:965985166 
Org nr: NO 965 985 166 MVA
Fakturahenvendelser og fakturaer som PDF: regnskap@lds.no 


 

Her finner du generell informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

Samfunnsansvar er naturlig del av vår virksomhet og er bl.a. ivaretatt i innkjøpsprosessene. Aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering, det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. 
 
Ved henvendelser angående åpenhetsloven og vår aktsomhetsvurdering kan du skrive e-post til Saksarkiv.Fellespost@lds.no eller innkjøpssjef Øyvind Hansen: OyvindRustad.Hansen@lds.no

  

Sykehuset tilbyr leie av et nytt og moderne auditorium med plass til 200 personer. Dette inkluderer tilgang på møtevert og mulig forhåndsbestilt servering fra cateringfirma.

​Ta kontakt med sykehusets Driftssenter for spørsmål om priser og booking.

Scenen.
Det er god plass på scenen og to store skjermer, som kan vise det samme eller to forskjellige bilder.
Stolradene.
Setene er behagelige, alle har bord og strømuttak.
Styrepult og piano.
Det er en styrepult bakerst i rommet, som kan styre lyd, lys og skjermene, denne fungerer på samme måte som den som finnes på talerstolen. Det er et Yamaha digitalt piano på scenen.

Som grønt sykehus skal LDS arbeide systematisk for å nå spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål og dermed bidra til å oppnå et miljømessig bærekraftig samfunn.
 

 

Sist oppdatert 21.05.2024