Innsyn i journal

Du kan få innsyn i din journal via digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no

Som pasient har du etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1 rett til innsyn i egen journal. Du kan sende skriftlig forespørsel for å be om journalinnsyn . Journaldokumenter vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Du kan også benytte digital tilgang via HelseNorge, som viser utvalgte journaldokumenter tilbake til 1. april 2019. Les mer om digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no

​Ikke Helsenorge-bruker?

Hvis du ikke har en brukerprofil på helsenorge.no, eller trenger hjelp til å finne frem, kontakt deres Veiledningstjeneste på telefon 23 32 70 00.​ ​​​​Dersom du har spørsmål til sykehuset angående digital tilgang og pasientjournal på HelseNorge.no kan du skrive brev til adressen som er oppgitt under. 

LDS følger Helse Sørøst standard når det gjelder innsyn:

 • Det gis ikke innsyn på vegne av barn under 16 år. Når barnet blir 16 kan det selv se dokumenter som ble opprettet da det var yngre.
 • Journaldokument blir tilgjengelig 24. timer etter at det er godkjent.

Disse dokumentene finner du på helsenorge.no

 • Epikriser og sammenfatninger
 • Polikliniske notat (alle yrkesgrupper)
 • Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi
 • Evalueringsnotat/ oppsummeringsnotat
 • Tverrfaglig behandlingsplan
 • Tverrfaglig rehabiliteringsplan
 • Tverrfaglig rapport
 • Individuell plan
 • Kriseplan
 • Brev til pasient/ pårørende
 • Informasjon til pasient/pårørende

For skriftlig henvendelse, ønsker vi at du benytter sykehusets skjema for innsyn i egen journal. Det finner du nederst på siden. Fyll inn, skriv ut og send inn skjemaet per post:  "Forespørsel om journalutskrift / innsynslogg i pasientjournal ".

Utskrift av logg fra pasientjournalen viser hvem som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Du kan lese mer her om dine rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven​.

Advokat på vegne av pasient: Henvendelser må rettes skriftlig til Dokumentsenteret, og forutsetter fullmakt fra pasienten. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Direkte telefonnummer til Pasientjournalarkivet er 23 22 51 32 (kl. 08:00 – 15:00).

Skjema: Forespørsel om journalutskrift - Innsynslogg i pasientjournal LDS

 

Henvendelser fra pårørende som ønsker innsyn i pasientjournal må sendes skriftlig. Brevet adresseres til pasientjournalarkivet, og det må vedlegges fullmakt fra pasienten.

Dersom pasienten er død har nærmeste pårørende rett til innsyn i avdødes journal så fremt ikke særlige grunner taler imot. Andre pårørende må ha fullmakt fra avdødes nærmeste pårørende.

I brevet må det framkomme hva det ønskes utskrift av. Ved manglende opplysninger om postadresse eller manglende dokumentasjon, kan vi dessverre ikke behandle forespørselen.

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert i forskningssammenheng må rettes skriftlig til Dokumentsenteret. Henvendelsen må inneholde REK-godkjenning, samt kopi av samtykkeskjema fra pasienten.

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert fra forsikringsselskaper må rettes skriftlig til Dokumentsenteret og det må foreligge kopi av fullmakt fra pasienten.

Henvendelser fra offentlige instanser, som for eksempel politi, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning m.v., må rettes skriftlig til 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Du som pasient har rett til å begrense hva som er tilgjengelig for oppslag fra din pasientjournal og hvem som kan slå opp i denne. Opplysningene i din pasientjournal ved Lovisenberg Diakonale sykehus er tilgjengelig for ansatte som har behov for disse når du trenger helsehjelp.

Opplysningene kan også brukes til administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen. Opplysningene deles med behandlere andre steder, for eksempel ved et annet sykehus eller med fastlegen din, når det er nødvendig for din helsehjelp. Det skjer på telefon, ved å sende kopier som brev eller digitale meldinger.

Fra 13. juni 2023 blir enkelte dokumenter fra din journal tilgjengelig for innsyn via kjernejournal. Dokumentene kan da vises i kjernejournal for helsepersonell som jobber andre steder enn ved LDS.

Les mer om dette og hvordan du kan begrense tilgang til journaldokumenter i kjernejournal på Helsenorge sine sider.

Sperre for innsyn for helsepersonell som jobber ved Lovisenberg diakonale sykehus

Det er også mulig å sperre journalen din internt ved Lovisenberg Diakonale sykehus. 

 1. Journalsperring
  Ett eller flere eksisterende dokumenter kan sperres for visning. Fremtidige dokumenter blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om hvis det er aktuelt.
  I akutte situasjoner kan denne sperren oppheves.
 2. Sperre pasientjournal for enkeltbruker(e)
  Hvis ønsket er å sperre journalen for innsyn for enkelte personer, brukes denne type sperring. Dette stopper all tilgang til dine journaldokumenter for de navngitte personer.

Vær oppmerksom på at enkeltpersoner som ikke har tilgang til de sperrede delene av journalen, vil få informasjon om at det finnes dokumenter de ikke har tilgang til. Du kan når som helst oppheve eller endre sperringen. Send skriftlig anmodning eller, dersom du er under behandling, ta kontakt med lege/annen behandler ved sykehuset

Merk at dette kun gir deg mulighet for å sperre for navngitt helsepersonell som er ansatt ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

Hvis du ønsker å sperre for helsepersonell som ikke er ansatt ved LDS, må du gjøre dette på Helsenorge.no.

Fyll ut skjema for sperring og oppheving av sperring

Dersom du ønsker å sperre dokumenter i journalen din ved Lovisenberg Diakonale sykehus eller oppheve sperringen, benytter du skjemaene under. Du kan bli kontaktet av journalansvarlig lege for å få mer informasjon om konsekvensene av sperring.

Skjema for sperring

Skjema for oppheving av sperring

Skjemaet sendes til: 
Lovisenberg Diakonale sykehus
Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Viktig informasjon om sperring av pasientopplysninger

Vær oppmerksom på at sperring av pasientopplysninger kan ha betydning i akutte eller kritiske situasjoner. Sperring kan føre til at helsepersonell ikke får tilgang til relevante og nødvendige opplysninger i din pasientjournal. Hvis det sperres for ansatte i Lovisenberg Diakonale sykehus, kan en lege gi autorisert personell tilgang til journaldokumentasjonen i en akutt situasjon.

Det er kun dokumenter frem til dags dato som sperres for innsyn. Fremtidig dokumentasjon blir ikke automatisk sperret og må gis beskjed om. Dette gjelder for både ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus og eksterne helsepersonell.

Sist oppdatert 20.06.2023