Grønt sykehus

Som grønt sykehus skal LDS arbeide systematisk for å nå spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål og dermed bidra til å oppnå et miljømessig bærekraftig samfunn.

De fire regionale helseforetakene har felles mål om å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030 og å være klimanøytralt innen 2045. Helseforetakene har pekt på sju av FNs bærekraftsmål som særlig relevante for spesialisthelsetjenesten. LDS skal arbeide for å redusere klimagassutslippene i henhold til overordnet målsetting:

 • Gjennomføre energieffektivisering
 • Redusere transportbehovet og gå over til elektriske kjøretøy
 • Øke bruken av miljømerkede produkter
 • Bruke bærekraftig mat 
 • Redusere matsvinn
 • Innføre effektiv avfallssortering i alle avdelinger, samt avfallsminimering ved kilden
 • Erstatte kjemikalier som er betenkelige ut fra et helse- og/eller miljøsynspunkt 
 • Redusere mengden farlig avfall. Alt avfall skal deklareres forskriftsmessig.
Sykehuset skal regelmessig kartlegge miljøaspekter ved virksomheten og utfra dette prioritere tiltak. I 2023 er det besluttet å særlig arbeide med:
 1. Avfallshåndtering
 2. Pasientmatproduksjon
 3. Kopier/utskrifter

 

Sist oppdatert 21.05.2024