Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet blir best mulig.

Utvalget er et uavhengig, rådgivende organ for sykehuset og rapporterer til administrerende direktør. Det er ikke et klageorgan, men tar gjerne imot pasienthistorier og andre brukererfaringer. Reell brukermedvirkning, brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedfokus. 

Viktige arbeidsområder er:
  • Drøfting av saker som berører sykehusets tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon.
  • Uttalelser om planer som har konsekvenser for pasienter og pårørende.
  • Delta i prosjekter og arbeidsprosesser som har konsekvenser for pasienttilbudet.
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukerundersøkelser.
  • Være representert i relevante råd og utvalg ved sykehuset.
  • Formidle kontakt med brukerorganisasjoner.
  • Utvalget skal ikke behandle pasient- og/eller personalsaker.

Brukerutvalgets medlemmer i perioden januar 2024 – desember 2026:

Mage-Tarmforbundet
Katrine Rutledal (leder) 
Har kommunikasjonsfaglig bakgrunn og er spesielt opptatt av at kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell skal være basert på trygghet og tillit tilpasset den enkelte pasients utgangspunkt. Er også engasjert i Pasient- og pårørendeopplæringen ved sykehuset.

Mental Helse  
Lars Poverud
Er svært opptatt av at dem som sliter mest med psyken, og har de mest alvorlige diagnosene skal få et bedre tilbud, med minst mulig bruk av tvang. Er dessuten spesielt opptatt av kvinners situasjon innenfor rus og psykisk helsevern.

Frivilligtjenesten
Eline Blom Poulsson
Pensjonist.
Seks år som frivillig ved Lovisenberg lindring og livshjelp hvor jeg har sett hvor viktig og helt nødvendig det er med tillit og god kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter og pårørende.
Dette ønsker jeg å bidra til å forsterke og synliggjøre gjennom mitt verv i brukerutvalget.

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nora Berg
Sekretær for brukerutvalget fra januar 2019.
Ansatt som stabskoordinator ved sykehuset.
 
Brukerutvalget ble etablert ved sykehuset 14. april 2005. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Utvalget ble sist konstituert ved opptak av nye medlemmer i januar 2024.

Møter

 
Brukerutvalget har 4-6 møter i året. Administrerende direktør og/eller en annen fra direktørens ledergruppe deltar i møtene. 

Brukerutvalget har blant annet som arbeidsmetode å invitere seg til de kliniske avdelingene for omvisning og informasjon om aktivitet og behandlingstilbud. Det er også utpekt klinikkvise brukerrepresentanter som har direkte dialog med klinikk- og avdelingssjefene.

Ansvarsfordeling

Katrine Rutledal, Mage- tarmforbundet, 474 00 709, katrine.rutledal@gmail.com
Leder av utvalget, KEK, Styret, MED kl., Kopi:KPU.

Lars Poverud, Mental Helse, 970 76 944, lpoverud@online.no
SPHV, KPU

Eline Blom Poulsson, Frivilligtjenesten, 99 326 320, elinebp@gmail.com
KIR kl., KPU, PPO

Lill- Beate Haaland Wathne, Kreftforeningen, Lymfomforeningen, 91514047, lillbeate00@hotmail.com
MED kl., LLL

Steinar Hjell Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), 979 58 303, hjell@outlook.com
MED kl.

Solveig Rostøl Bakken, Pensjonistforbundet, 957 03 097, solveig.rostol.bakken@gmail.com
Nestleder av utvalget, Skadeutvalget, NWI

Marie Eriksdatter Strifeldt, Erfaringskonsulent, 915 75 644, marie.strifeldt@bgo.oslo.kommune.no
SPHV, NWI

I tillegg er brukerutvalget representert i styret og diverse arbeidsutvalg og styringsgrupper.
 

Faste råd og utvalg

Styret
Katrine Rutledal, Mage- og Tarmforbundet

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) 
Lars Poverud, Mental Helse
Eline Blom Poulsson, Frivilligtjenesten

Skadeutvalget
Solvig Rostøl Bakken, Pensjonistforbundet

Klinisk etikk-komitè (KEK) 
Katrine Rutledal, Mage- og Tarmforbundet

Pasient – og Pårørende Opplæring (PPO) 
Eline Blom Poulsson, Frivilligtjenesten

Utvalget inviteres også årlig til sykehusets utvidede ledersamling.

Regional brukerkontakt: Heidi Hanssen: heidi_hanssen@yahoo.com 

Nyttig lenker

Felles-retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst 

SmartLearn kursrom 

Brukermedvirkning - Helse Sør-Øst RHF 

Henvendelser til brukerutvalget kan sendes til utvalgets sekretær:

Brukerutvalget LDS,
ved Nora Berg
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0440 Oslo
eller med e-post til: post@lds.no (merk e-posten med "Brukerutvalget")

Sist oppdatert 29.02.2024