Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved LDS ble etablert våren 2019.

Hva er ungdomsrådet?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for sykehuset og skal ha fokus på tilbudet som Lovisenberg Diakonale Sykehus gir til pasienter i alderen 13 til 25 år og deres pårørende, samt tilbud som blir gitt til barn og unge når deres foresatte eller søsken er pasienter ved sykehuset. Ungdomsrådet skal ivareta barna og de unges stemmer, både som pasienter og pårørende, og gi råd til sykehuset på bakgrunn av dette.

Rådet består av ungdommer/unge i alderen 16-25 år, og flere har egne erfaringer med å være i behov av hjelpetjenester fra sykehuset, eller pårørendeerfaring. Samlet har rådet god kompetanse om problemstillinger som angår barn og unge, både som pasienter og pårørende.

Hvorfor trenger Lovisenberg diakonale sykehus et ungdomsråd?

Sykehuset trenger informasjon om hvordan det oppleves å være pasient og pårørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestene sine. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og gjelder ikke bare på individnivå. Bruker- og pårørendekunnskap skal vektlegges på samme nivå som annen kunnskap når sykehuset arbeider med utvikling av tjenester, gjennomføring og evaluering av disse. Lovisenberg Diakonale Sykehus rådfører seg derfor med Ungdomsrådet når det jobbes for å gjøre sykehuset best mulig for barn og ungdom.

Hva er ungdomsrådet interessert i?

 • Ungdomsrådet er flere ulike områder de engasjerer seg i, deriblant følgende:
 • Gode overganger fra psykisk helsevern for barn- og ungdom til psykisk helsevern for voksne
 • Universell og forståelig språkbruk fra fagpersoner til pasienter og pårørende
 • Sykehusets oppfølging av pårørende, også oppfølging av søsken (som kan være mindreårige)
 • Mattilbudet på sykehuset for inneliggende pasienter
 • Sykehusets behandling og oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelse
 • Den fysiske utformingen av sykehus, deriblant romløsninger/innredning/fargevalg som bidrar til bedre trivsel og opplevelse av trygghet for barn/ungdom som kommer til sykehuset.
 • God oppfølging og behandling av pasienter som er i behov av langvarige behandlingsforløp
 • Satsning på psykomotorisk fysioterapi
 • Gode overganger i forbindelse med utskrivelse av innlagte pasienter
 • Legge til rette for fleksible muligheter for behandlerbytter ved behov 

Hvordan jobber ungdomsrådet?

Ungdomsrådet møtes til egne møter noen ganger i semesteret, sammen med koordinatorer for Ungdomsrådet ansatt på sykehuset. På møtene drøfter vi og gir råd om saker som angår tjenestetilbudet for målgruppen. Dette gjøres på eget initiativ, eller etter innspill og oppdrag fra ledelsen, fagpersoner eller Brukerutvalget. 
Ungdomsrådet og Brukerutvalget skal orientere hverandre gjensidig. Koordinatorene bistår i å sette Ungdomsrådet i kontakt med ulike avdelinger på sykehuset hvor det er ønskelig med ungdomsrådets engasjement, f.eks. i pågående prosjekter.

Det tilrettelegges for å etablere kontaktflater mellom Ungdomsrådet og ledelse for ulike avdelinger og klinikker på sykehuset, for muligheter for diskusjon, innspill og råd fra Ungdomsrådet. Ungdomsrådet inviteres derfor til ledermøter for å legge fram saker, utveksle informasjon og diskutere saker som pågår som kan være relevant for Ungdomsrådet å uttale seg om.

Tidligere prosjekter

 • «Tell me more», et feedbacksystem der pasienter og pårørende kunne gi informasjon til behandler gjennom en digital plattform med mål om å øke fokus hos behandler om evaluering av behandlingen
 • Etableringen av FACT Ung gjennom satsning på samarbeid mellom bydel og Nic Waals Institutt (NWI)
 • Rehabilitering av NWI
 • SIBS: Forskningsprosjekt om behandlingsmodell som retter seg mot søsken som pårørende

Pågående aktiviteter

 • «Barn Under Radaren» på Senter for Psykisk Helsevern
 • Gitt innspill til evalueringsskjema for Akutt-ambulant Hjemmesykehus på NWI
 • Deltatt i fellesmøte hos Pasient- og brukerombudet i Oslo
 • Deltatt i evaluering av resultater fra forskningsprosjekt på NWI om bla. effekt av terapi.

Ungdomsrådet LDS per 01.02.24

Emma Nakszynski
Johanne Hoddevik
Tiril Tangstrøm
Taran Grimsby
Ella I. Tangen
Ida Marie Lenth-Gomes
Daniaa T. Ramez
Abi Hannah Ksamy

Årlig melding 2023 LDS Ungdomsråd

Dersom du ønsker mer informasjon eller knytte kontakt med Ungdomsrådet ta kontakt med Nora Berg, sekretær for utvalget, tel 90 76 59 74 eller nab@LDS.no.

 

Sist oppdatert 01.02.2024