Nic Waals Institutt

Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og gravide i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Fra 1. januar 2024 skal BUP Vest overta ansvar for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge i Vestre Aker bydel.

Ved NWI arbeider leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og helsesøster med spesialist - og kliniske videreutdanninger innen psykisk helsevern for barn og unge. Kontorfaglig personell har kompetanse innen pasientsystemet og registreringsrutiner og er ofte den som formidler den første informasjon og kontakt.

NWI er selvstendig klinikk på Lovisenberg Diakonale sykehus A/S med målgruppe psykisk helsevern barn og unge og har samarbeid med aktuelle avdelinger innen sykehuset

Innenfor undervisning og forsknings institusjoner samarbeides det med Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og Medisinsk fakultet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør og Folkehelseinstituttet

NWI har som viktigste mål å sørge for et pasientfokus som gir pasienten rett hjelp til rett tid, anbefalt på gruppenivå og individuelle pasientrettigheter

Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93.

Poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år. Gir også tilbud til gravide der det er bekymring for tilknytning til barnet i maven. Ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.

Henvisningen må inneholde:

Barnets navn, fødselsdato, personnummer, adresse, bydel/kommune.
Begge foreldre med foreldreansvar: Navn, adresse, fødselsdato, telefon
Skole/barnehage
Henvisningsgrunn
Statuspresens
Samtykke: Fra begge foreldre med foreldreansvar, ungdom over 16 år må samtykke selv.
Hvem arbeider med saken
Behov for tolk – evt hvilket språk

Dette registreres/kopieres inn i henvisningen når denne sendes elektronisk.

Sendes papirhenvisning (se over) kan henvisningsskjema benyttes.

Henvisning fra 1. november 2023

Fra 1. november 2023 skal henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge (BUP) fra Vestre Aker bydel sendes til BUP Vest.

Fra 1. januar 2024 overtar BUP Vest ansvar for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge i Vestre Aker bydel. I dag er det Nic Waals institutt som har dette ansvaret, men i forbindelse med oppgavedeling i Oslo sykehusområde, overføres oppgaven til Diakonhjemmet og BUP Vest.

Vestre Aker er en barnerik bydel, og BUP Vest skal derfor flytte for å få plass til nye medarbeidere. Vi får tilhold i Sørkedalsveien 150, FO-bygget der også Vestre Aker bydel har mange av sine tjenester og administrasjon.

Overføringen av pasienter fra Nic Waals institutt til BUP Vest vil gå i faser. Første fase er at BUP Vest overtar vurdering av alle henvisninger fra Vestre Aker bydel fra og med 1. november 2023. Det betyr at du som henviser skal sende henvisningen til Diakonhjemmet, BUP Vest og ikke til Nic Waals institutt, Lovisenberg sykehus.

Fritt sykehusvalg gjelder fortsatt, her må foresatte til barn og unge under 16 år og ungdom mellom 16 og 18 selv ha ønske om å bli henvist til annen BUP. Vi oppfordrer likevel til å henvise til lokal BUP. Behandling i BUP ofte skjer i nært samarbeid med bydelens tjenester og skolen, og kjennskap disse er viktig for et godt behandlingstilbud og resultat.

Henvisninger til BUP Vest sendes til Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Pasienter i alderen 0-18 (23) som har behov og rett til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten i henhold til pasientrettighetsloven og prioriteringsveilederen for barn- og unges psykiske helse.
Pasienten må ha behov for spesialisthelsetjenester der hjelp fra 1. linjen anses å være utilstrekkelig. Vårt opptaksområde er bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
 
Kliniske seksjoner

 
Behandlingstilbudet er organisert i fire, kliniske seksjoner. Tre av dem etter pasientens alder:
 
 • Seksjon sped og små, 0-6 år og gravide
 • Seksjon barn, 7-12 år
 • Seksjon ungdom 13-18 (23) år
 • I tillegg har vi seksjon ambulant behandling for hele aldersgruppen.

Behandlingstilbud
 
For at barn- og unge og deres familier skal få en god hjelp, vil NWI tilstrebe å gi et godt, koordinert tilbud sammen med eventuelt andre tjenester som familien har bistand fra. Tilbudet fra spesialisthelsetjenesten vil bestå av ulike typer intervensjoner med utredning og behandlingstilbud individuelt, i familie og/eller i grupper med andre.

Samarbeid, veiledning og konsultasjon er sentralt i oppdraget.

Ambulant behandling gis for målgruppen som har behov for særskilt tilpasset og/eller intensivt behandlingstilbud.
Øyeblikkelig hjelp gis i klinikkens åpningstid.
Vi benytter tolketjenesten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Inntak ute i bydel

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for psykisk helse (BUP) for barn og unge i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
For å unngå at barn og unge får avslag på behov for hjelp, og for å sikre at vi har et godt koordinert arbeid rundt familier som har behov for flere tjenester, har vi opprettet ukentlige inntaksmøter i hver av våre bydeler sammen med representanter for helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnevernet og bydelsoverlege. Sammen vurderer vi behovet for psykisk helsehjelp på riktig nivå.

Lette til moderate vansker får tilbud om psykisk helsehjelp i bydelen, mens moderate til alvorlige vansker får tilbud i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet startet i 2018 og pågår i alle NWIs fire bydeler siden 2019. Klinikken har svært gode erfaringer så langt og tilbudet videreføres av OUS til de øvrige bydelene i Oslo i 2019-2020. Henvisninger som har kommet tilsendt til klinikken drøftes anonymt.

Pasient/foresatt bør få kopi av henvisningen og skal delta i utformingen av henvisningen og få tilpasset informasjon om hvilket tilbud de henvises til. I pakkeforløpene er pasientenes medvirkning av stor verdi. God informasjon om BUP er viktig før henvisning. Hjelpemidler for orientering til barn under 12 år og over 12 og, samt foreldre finnes på helsedirektoratets side (se lenke nedefor).  Dersom barn, ungdom eller foreldre ønsker det, er de velkomne til å selv bidra med å skrive vedlegg til henvisningen.

For at vi skal få et best mulig grunnlag for å forstå barnets eller ungdommens vansker, ønsker vi resultater og dokumenter fra undersøkelser og tiltak som er forsøkt og beskrivelser av eventuelt hvorfor dette ikke (lenger) er tilstrekkelig for å avhjelpe vanskene.

For å sikre gode pasientforløp, skal det fremgå av henvisningen hvem som er pasientens koordinator i førstelinjetjenesten.
 
Henvisninger

I tråd med pakkeforløp må henvisninger være koordinerte og tiltak i førstelinjen må være forsøkt med mindre tilstanden åpenbart er så alvorlig at den har behov for direkte hjelp i spesialisthelsetjenesten. For å sikre at det ikke er andre årsaker til barnets symptomer, skal alle barn og unge ha en undersøkelse av lege og resultatet vedlegges henvisning hvis ikke legen er henviser.  Der henviser ikke er fastlege bør det konfereres med fastlege før henvisningen sendes.

Henvisningen må inneholde:

Frivillighet og samtykke: Tilbud i spesialisthelsetjenesten er frivillig. En forutsetning for henvisning er et informert samtykke fra foreldre og barn.

Familiens egen problembeskrivelse og ønske om hjelp: Vi vil gjerne motta den unge pasient og/eller foreldres medhenvisning der deres egen formulering av problem og ønsket hjelp foreligger.

Aktive samarbeidspartnere: Det er sentralt at alle aktive samarbeidspartnere familien mottar hjelp fra er oppgitt med kontaktinformasjon og et eventuelt samtykke fra familien om muligheter for å innhente informasjon hvis den ikke er sendt ved henvisning. Her vil pakkeforløp etter hvert foreslå kontaktperson. Vår anbefaling er at henviser anfører den kontaktperson i tjenesten rundt familien som familien opplever som mest sentral og som er kjent med koordineringsoppgaven.

 • Barnets navn, fødsels- og personnummer, adresse
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Dersom andre enn de som har foreldreansvar er barnets foresatte, må det gis opplysninger om hvem som har foreldreansvar, deres adresse og telefonnummer
 • Omsorgssituasjon; hvem barnet bor sammen med
 • Skole eller barnehage
 • Henvisningsgrunn
 • Status presens
 • Hvilke instanser arbeider med saken, og kontaktinformasjon
 • Samtykke fra de/den som har foreldreansvar

Se også prioriteringsveileder for BUP og Henvisningsrett til spesialisthelsetjeneste: Det er en forutsetning at enten leger, psykolog og/eller leder av barnevernstjenesten står som ansvarlig for henvisning til BUP. Det er viktig at alle barn og unge som henvises har vært undersøkt av lege forut for henvisning uansett om lege er hovedhenviser for pasienten.
 
Fritt sykehusvalg
 
Henvisninger vurderes fortløpende. Betydningen av en koordinert henvisning er av enda større betydning når barnet/ungdommen kommer fra et distrikt vi ikke har ukentlig kontakt med.

For å ivareta vårt sørge-for-ansvar for Oslo indre by, vil det være noen begrensninger ved fritt sykehusvalg på Nic Waals Institutt.

Pasienter/foresatte som benytter retten til fritt sykehusvalg må være orientert om følgende:
Det er begrenset mulighet til ambulant samarbeid med førstelinjen utenfor våre bydeler (bydel, skole, barnehage, PPT, kommune) da vi ikke kan reise ut. Instansene er selvsagt velkommen til å delta på møter og motta veiledning ved klinikken innenfor klinikkens vanlige rammer..

Tilbud i spesialenheten ambulant seksjon og dag/døgn-tilbud i psykisk helsevern for barn og unge i OUS har en begrenset kapasitet. Vi har derfor valgt i samarbeid med de øvrige sykehus i Oslo å ha som hovedregel at disse tilbud følger områdeansvaret. En begrunnelse for dette er også å sikre at for pasientgruppen er det et godt utviklet samarbeid med barn- og unges hjemkommune/bydel.

Vi gir ikke ambulant veiledning i barnehage/skole utenfor våre bydeler. Barnehagepersonell og skolens personell er velkommen til å motta veiledning på klinikken innenfor klinikkens vanlige rammer.

For å sikre best mulig behandling er det vår erfaring at det er klokt å ha som hovedregel å anbefale pasienter med sammensatte behov å søke lokal BUP,da dette gir bedre koordinering av tilbudet man mottar som pasient og familie.

Behov for øyeblikkelig hjelp
 
Nic Waals institutt har ansvar for øyeblikkelig hjelp for barn og unge i bydelene St.Hanshaugen, Galmle Oslo, Günerløkka og Vestre Aker i klinikkens åpningstid.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta først kontakt med oss på telefon; 22028800.
Pasienter må ha følge av omsorgsperson (foreldre eller barnevern). Dette gjelder også pasienter over 16 år.

For å ivareta barns- og ungdoms liv og helse, er det i følge loven opplysningsplikt til foreldre ved alvorlig bekymring for ungdommers psykiske helse.
Utenom åpningstiden, fra 08.00 til 15.45(15.00), må henvendelser rettes til Psykiatrisk legevakt: Telefon 116 117. Dersom det tas kontakt med legevakt for pasient som er innskrevet ved instituttet, anmoder vi om å gi beskjed om at vi ønsker en epikrise fra tilbudet som er gitt slik at vi kan følge opp behandlingen best mulig.


 


 
ABC- prosjektet (The Autism Birth Cohort )
ABC-studien er en delstudie i Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.  
Studien er et samarbeid med Columbia University i New York og flere internasjonale forskningsgrupper.

 
Nic Waals Institutt hadde ansvar for de kliniske undersøkelsene av over 1000 barn i perioden 2005-2012. Vi hadde en egen forskningsklinikk lokalisert på Lovisenberg sykehus med klinikere fra Nic Waals Institutt og andre klinikker, samt forskningsassistenter primært fra Universitetet i Oslo.

 
Flere doktorgrader, hovedoppgaver og vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter er basert på data fra studien og det er flere pågående prosjekter og analyser som bruker data fra studien.

 
Forskere ved Nic Waals Institutt er fortsatt involvert i studien med finansiering fra Helse Sør-Øst: Alexandra Saasen-Havdahl, Christine Roth og Anne-Siri Øyen.
 

 

Til innhold om barn og unges psykiske helse. 
 
Stine Harstad, klinisk sosionom og leder for det tverrfaglige og tverrseksjonelle OCD teamet ved Nic Waals Institutt har svart på spørsmål om tvangstanker og tvanghandlinger på NRK Super. Dette er knyttet til serien "Nødt eller sannhet" på NRK Super hvor vi blir kjent med Sanne som har tvangstanker.
Se programmet her.
   
E-læring for pasienter og pårørende

 
Fra Helsedirektoratet

 
Samarbeidspartnere og andre nyttige lenker
FylkeslegeneOversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
Snakk med foreldrene om personlighetsproblemer. Intervju med avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard.
Nasjonal retningslinje vil hjelpe ungdom med personlighetsproblemer. Intervju med avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP.
 
Forskning og utvikling
ForskDok. Forskningsdokumentasjon ved norske forskningsinstitusjoner
Forskningsetiske komiteer
Norges forskningsråd
Helse og rehabilitering
The Maudsley page
Nasjonal forskningsinformasjon - NFI
Nordisk forskernettverk
Norsk forening for BUP institusjoner (NFBUI)
Psyche matters
Den norske Lægeforening
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst+Sør
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Midt-Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Vest
Rådet for psykisk helse
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
Society of clinical child and adolescent psychology
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Kontakt

Postadresse

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Slik finner du fram

Besøkstider

Spångbergveien 25

Spångbergveien 25

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

TellMe More

TellMe More er et kvalitetsregister der vi ber vi om tilbakemelding underveis i behandlingen.
Les mer om Tell Me More
Illustrasjon