Henvisning

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

LDS har publisert sine helsehjelpsområder i Norsk helsenett (adresseregisteret) med elektronisk henvisningsadresse. Elektronisk henvisning er å foretrekke for raskest mulig respons.

Sykehuset tar også imot papirhenvisninger som sendes til felles postmottak. Der helsehjelpsområde ikke er definert med elektronisk henvisningsadresse sendes papirhenvisning til:

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

LDS ønsker at prinsippene i Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten benyttes.

Ved elektronisk henvisning er det viktig at avsender/legekontor har gode rutiner for daglig overvåkning av kvitteringer på sendte henvisninger.

Det er avsender for den elektroniske meldingen som er ansvarlig for å følge opp om meldingen er kommet fram.

Vi ber om at pasientens mobilnummer oppgis i henvisningen, slik at vi sikrest mulig kan få kontaktet pasienten.

OBS! Se endringer angående henvisning til ENDO OG GERIATRISK (benskjørhet) her

Informasjon om henvisning til Kirurgisk klinikk finner du her.

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). Radiologisk avdeling tar imot papirhenvisninger som sendes til:
Radiologisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Vi ber om at pasientens mobilnummer oppgis i henvisningen, slik at vi sikret mulig kan få kontaktet pasienten

Informasjon om henvisning og skjema.

Sykehuset utreder kreftformer knyttet til pakkeforløp innen:

  • lungekreft
  • tykk-endetarmskreft
  • kreft i spiserør og magesekk
  • akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi
  • lymfomer
  • kronisk lymfatisk leukemi
  • myelomatose
  • metastaser med ukjent utgangspunkt
  • spesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft 

Øvrige pakkeforløp kreft henvises til Oslo Universitetssykehus.

Henvisning merket «Pakkeforløp kreft» sendes fortrinnsvis elektronisk, evt pr post. Hastehenvisninger kan sendes pr fax etter avtale med sykehusets dokumentsenter, tlf 23225132, telefontid 08:00 - 14:00.

Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft. For informasjon om pakkeforløp kreft henvises til Helsedirektoratets diagnoseveiledere og fastlegens rolle: mer informasjon om pakkeforløp for kreft.

Les mer om pakkeforløp for kreft ved LDS her.

Hvis du lever med kronisk kreftsykdom, hjerte-lungelidelse eller nevrologisk sykdom og har behov for lindrende behandling, kan din fastlege eller behandlende spesialist henvise deg til Hospice Sangen.

Alle fastleger kan sende henvisning elektronisk ved å søke på Lovisenberg Diakonale Sykehus – fagfelt palliasjon. Henvisningen videresendes så til Hospice Sangen. Epikrise eller journalnotat med relevante opplysninger kan gå som henvisning til oss. Vi trenger også en oppdatert medikamentliste. Per dags dato kan ikke spesialisthelsetjenesten henvise elektronisk.

Kreftkoordinator/kreftsykepleier er også behjelpelig med å formidle henvisning. Ved spørsmål kan vi kontaktes på telefon: 62 54 20 90.

Vi ønsker å få tilby våre tjenester til flest mulig som trenger lindrende omsorg, og å unngå ventelister.

Behandlingen gis i inntil 3 måneder. Den enkelte brukers behov for lindrende behandling her på Hospice Sangen blir da evaluert av det tverrfaglige teamet.

Oppholdet på Hospice Sangen er kostnadsfritt og dekkes av Helse Sør Øst.

Det gjelder ny henvisningsrutine for behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt. Ny henvisningsrutine gjelder fra 1. august 2015.

Se informasjon fra Helse Sør-Øst:

1 - 08-00193-72 Henvisningsrutiner for voksne pasienter med sykelig overvekt 438754_1_0

2 - Sykelig overvekt - ny henvisningsrutine for behandling

Andre dokumenter angående henvisning:

Bruk av elektronisk henvisning - LDS
Hospice Sangen - Søknad dagbehandling
Gastro – Kriterier for søknad
Gastro - Supplerende opplysninger

Du finner informasjon om pasientrettigheter på HelseNorge.no.

Sist oppdatert 26.04.2023