Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Bedre helse gjennom økt kunnskap.

Hva er pasient- og pårørendeopplæring (PPO)?

I spesialisthelsetjenesten omfatter pasient- og pårørendeopplæring målrettede, tilpassede og kunnskapsbaserte læringsaktiviteter som ivaretar medvirkning og fremmer helsekompetanse. Opplæringen skal sikre at pasienter og pårørende får tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å ivareta egen helse, håndtere helseutfordringer og ta informerte valg.

Læringsaktiviteter kan være:

  • Veiledning
  • Undervisning
  • Rådgivning
  • Informasjonsutveksling
  • Samtale
  • Ferdighetstrening
  • fysisk aktivitet
  • lek og spill 
Læring kan også fremmes gjennom psykoedukasjon og kognitiv tilnærming. Opplæringen kan tilbys muntlig, skriftlig, digitalt, individuelt eller i gruppe.

Pasienter og pårørendes behov for opplæring

Pasienter og pårørende har behov for opplæring på sin sykdom. Det er derfor viktig at helsepersonell hjelper pasienter og pårørende til god helsekompetanse som handler om å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon slik at de kan håndtere helseutfordringer.  
 
Pasient og pårørendeopplæring kan gi slik hjelp og føre til opplevelse av trygghet og forutsigbarhet ved langvarig sykdom, og i akutte/kortvarig sykdom.
Ved pasient og pårørendeopplæring er det viktig med gode relasjoner og samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell.  Dette betyr at pasienter og pårørende må oppleve tillit, må kunne få stille spørsmål og være en aktiv deltaker i egen behandling. Videre må pasienter og pårørende bli møtt med empati og bli anerkjent som en likeverdig part. 

Organisering av PPO ved Lovisenberg Diakonale sykehus

Pasientsikkerhet og forskningsavdelingen har ansvar for PPO på tvers av klinikker og hver klinikk har ansvar for gjennomføring av PPO aktiviteter. 
 
Helsenorge​ har oppdatert og kvalitetssikret informasjon om flere sykdommer, blant annet podcasen SyktFrisk​.
 
Sist oppdatert 09.10.2023