FIBROSE

Fibrosemarkører ved Crohn’s sykdom, prognostisk og prediktivt potensial

Crohn’s sykdom innebærer risiko for utvikling av intestinal fibrose med påfølgende stenosering og behov for kirurgi. Prosjektets hensikt er å identifisere mulige biomarkører for fibrose hos pasienter med Crohn’s sykdom, og undersøke om markørene har prediktiv og prognostisk verdi.

​IBSEN III-studien er en stor multidisiplinær studie som inkluderte alle pasienter med nydiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom i Helse Sør-Øst mellom 2017 og 2019. Målet for prosjektet er å finne og teste diagnostiske, prognostiske og prediktive faktorer for å forbedre og individualisere behandlingen for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Blodprøver fra pasienter ved inklusjon og 5-årskontrollen vil bli analysert for flere fibrosemarkører, og sammenholdt med kliniske og radiologiske tegn til fibroseutvikling.

Engelsk tittel: Biomarkers of fibrosis in Crohn’s disease – prognostic and predictive potential (FIBROSE)

Prosjektfinansiering

Helse Sør-Øst

Prosjektleder

Jørgen Valeur, medveildeder, MD, PhD, avdelingsleder Unger-Vetlesens Institutt, kliniker ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Prosjektdeltagere

Vendel Kristensen, hovedveileder, MD, PhD, Postdoc-forsker, Unger-Vetlesens Institutt, OUS.
Marte Lie Høivik, medveileder, MD, PhD, førsteamanuensis. UiO, OUS.
Anne Negård, medveileder, MD, førsteamanuensis, Ahus, UiO.
Milada Cvancarova Småstuen, førsteamanuensis, biostatistiker, Oslo Met, LDS, OUS.
Bjørn Moum, MD, professor, OUS, UiO.
Johannes R. Hov, MD, professor, OUS og UiO
Joachim Høg Mortensen, PhD, Nordic Bioscience A/S, Danmark
Vibeke Andersen, MD, professor, universitetssykehus Sør-Danmark
Ida Frivold Glad, MD, stipendiat. LDS, Unger-Vetlesens Institutt.


 

Sist oppdatert 19.05.2023