Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet utfører blodprøvetaking og laboratorieundersøkelser innen medisinsk biokjemi.  Årlig utføres over 1,2 millioner analyser der sykehusets pasienter utgjør hovedtyngden. Laboratoriet mottar i tillegg prøver fra primærhelsetjenesten og deltar i ulike forskningsprosjekter i regi av sykehuset.

Laboratoriet har høy bioingeniørfaglig kompetanse og lang erfaring med analyser innen medisinsk biokjemi. Det er ansatt hovedsakelig bioingeniører, noen helsesekretærer og en medisinskfaglig rådgiver på laboratoriet. Noen av bioingeniørene har mastergrad, spesialistgodkjenning eller påbegynte forløp til dette.  
Laboratoriet har døgnkontinuerlig bemanning med 3-delt turnus og arbeid hver 4. helg. Bemanningsplanen går i hovedtrekk ut på å skulle imøtekomme det behov for laboratorietjenester som sykehusets aktivitet tilsier. 
Ledige stillinger finnes sammen med sykehusets øvrige utlysninger

 

Papirrekvisisjon benyttes av eksterne rekvirenter for rekvirering av analyser. Rekvisisjonen kan fås ved å kontakte oss, se "Bestilling av prøvetakingsutstyr" . Instruksjon for korrekt utfylling er påført rekvisisjonens bakside.

Laboratoriet utfører de analyser som er rekvirert, men forbeholder seg retten til å tilleggs rekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig. Dersom holdbarheten på analysen er overskredet, det mottas umerkede prøverør eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen vil ikke analysene utføres.

Rekvisisjonen anses som en kontrakt mellom rekvirent og Laboratorium for medisinsk biokjemi. Laboratoriet følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.

Øyeblikkelig hjelp
Ønskes prøver analysert som øyeblikkelig hjelp, må feltet «Ø-hjelp» markeres.

Etterrekvirering
Analyser kan etterrekvireres ved å ringe laboratoriet. I mange tilfeller kan det gjøres supplerende undersøkelser i prøver som allerede er tatt. De fleste prøver tas vare på i 7 dager, men det er holdbarheten til den enkelte analytt som avgjør om etterrekvirering er mulig.

Rådgivning og samarbeid

Medisinskfaglig rådgiver (lege med relevant spesialistområde) kan gi bistand og råd i medisinskfaglige forhold knyttet til hvilke analyser det kan være fornuftig å rekvirere og i tolkning av resultater. Ta kontakt med laboratoriet på tlf. 23 22 64 54, som viderebringer beskjed.

Laboratoriet ønsker et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere og har stort fokus på kontinuerlig forbedring. Det ønskes derfor tilbakemeldinger av alle slag slik at rutiner kan gjennomgås og forbedres.

Pasientidentifikasjon

Det er viktig å være sikker på at det er riktig pasient som avgir prøven. Be alltid pasienten om å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Sjekk at det stemmer med informasjon på tilhørende rekvisisjon. Den som identifiserer pasienten signerer på rekvisisjonen.

Venøs prøvetaking

God arbeidsstilling og gode lysforhold er viktig. Opptre rolig og prøv å skape trygghet for pasienten. Forklar hva som skal skje på en enkel og vennlig måte.

Hånddesinfeksjon eller håndvask utføres før hver venepunksjon.

Desinfeksjon av stikkstedet utføres ikke rutinemessig på vårt laboratorium, men anbefales ved prøvetaking på barn og personer med nedsatt immunforsvar.

 1. Klargjør prøvetakingsutstyr og presenter deg for pasienten. Kontroller pasientens identitet.
 2. Ved prøvetaking skal armen plasseres så stødig som mulig, helst utstrakt og vendt nedover.
 3. Sett på stasebåndet rundt armen og stram opp, finn egnet punksjonssted.
 4. Hold kanylen mellom pekefinger, langfinger og tommelfinger og fjern kanylebeskyttelsen.
 5. Plasser kanylen slik at den er orientert i samme lengderetning som venen, og påse at kanyleåpningen peker opp. Punkter venen med en jevn bevegelse og sett det første prøvetakingsrøret inn i holderen.
  Prøvetaking.
 6. Slipp opp stasen så snart kanylen er på plass i venen og påse først at man har fått blodsvar. Hold kanylen i et stødig grep. God blodgjennomstrømning under venepunksjonen er viktig for å unngå hemolyse og oppnå et riktig analyseresultat. 
 7. Fyll rør i anbefalt rekkefølge (se bilde) og vend rørene umiddelbart 4 -10 ganger.
 8. Hold en bomullsdott mot stikkstedet samtidig som kanylen trekkes ut; trykk deretter bomullsdotten raskt ned og trykk hardt en god stund. 
  Fest deretter bomullen godt med teip. Dette sikrer god hemostase og kan forhindre hematomer. Dersom pasienten er i stand til det, kan man be pasienten fortsette å trykke på stikkstedet. Armen bør ikke bøyes, men kan holdes litt opp.
 9. Sikre kanylen ved hjelp av «etthåndsgrep» og kast kanylen i en gul smitteboks.
 10. Merk prøvetakingsglass forsvarlig, se «Merking av rør».
Kanyler og rørekkefølge
Det er viktig å tilpasse kanylestørrelse og glass riktig. Sterk stase, tynn kanyle og storvolumglass kan gi hemolyse eller føre til at vener klapper sammen og blodstrømmen stopper opp.

 
Kun sikkerhetskanyler med intakt forsegling skal benyttes. Vanligvis benyttes grønn nål, men for pasienter med små eller svake vener bør det benyttes kanyler med liten diameter.

 
Fragekodede prøvetakingsrør


 
Følgende rør må være helt fulle:
 • Na-Citratrør (lyseblå kork)
 • SR-rør (svart kork)
Rør som skal koagulere bør stå oppreist. Prøvetakingsutstyr som har gått ut på dato skal ikke benyttes.

 
Merking av rør
Alle rør skal merkes med pasientidentifikasjon ved siden av pasienten. Umerkede rør vil ikke bli analysert. Prøvetaker er ansvarlig for korrekt merking av rørene.

 

 
Barkode fra rekvisisjonen er ønskelig dersom rekvisisjonen er merket med pasientidentifikasjon. Etikettene har informasjon om prøvemateriale som korresponderer med korkfargen på blodprøverørene.

 
Navneetikett/ barkodeetikett klistres vannrett på røret slik at det gjenstår et lite  "vindu" for å inspisere prøvematerialet.

 
Prøvebehandling - vanligste rør
Rør
Behandling/ oppbevaring

Sentrifugering
Holdbarhet
Rør uten tilsetning
Koagulere i minimum 1 time, maksimum 2 timer før sentrifugeringen. Avpipettert serum oppbevares i kjøle
1800 G
i 10 minutter
Analyttavhengig (max 7 dager)
Gel- rør
Koagulere i minimum 30 minutter, maksimum 2 timer før sentrifugering. Serum oppbevares i kjøleskap  (lys beskyttet og kjølig
1800 G
i 10 minutter
Analyttavhengig (max 7 dager)
EDTA
Oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.

Hvite: 72 t
Diff: 48 t
Hb: 72 timer
Røde: 72 t
Hct: 24 t
RDW: 24 t
MCV, MCH, MCHC: 24 t
TBC: 48 t
Retik: 24 t
HBA1c: 7 dager
Citrat- rør
Oppbevares i romtemperatur
1800 G
i 10 minutter
INR: 48 t
Fibrinogen: 8 t
D- dimer: 8 t
APTT: 4 t
Senkningsrør


6 t
Ønskes mer utfyllende informasjon angående prøvebehandling kan laboratoriet kontaktes.

 
Forsendelse av prøver
Lovisenberg Diakonale Sykehus sin budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med "forsvarlig pakkes" menes merkede rør i transporthylser som legges i konvolutt merket "Biologisk materiale/ UN3373" Transporthylser og konvolutter kan fås på laboratorium for medisinsk biokjemi, se mer om bestilling om prøvetakingsutstyr.

 
Unngå å sende prøver i posten til oss da holdbarheten ofte er kort.

De vanligste analysene utføres så snart prøven er mottatt. Resultatene vil da være klare samme dag. Øyeblikkelig hjelp vil analyseres så fort som mulig etter mottak av prøven og resultater vil være klare innen 1,5 timer. 
 
Vi har ikke anledning til å gi ut resultater direkte til pasient (unntak for INR). Pasienter må derfor henvende seg til henvisende lege for å få oppgitt resultatene.

Telefonsvar

Rekvirenter kan ringe på 23 22 64 54 (helst mellom 12.30 - 15.00).
Ved øyeblikkelig hjelp og ved sterkt patologiske resultater vil resultatet bli telefonert til rekvirent.
     
Laboratoriet har i samråd med medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehuset laget en liste over hvilke analyser som skal telefoneres rekvirent ved patologiske svar. Dersom man ikke oppnår kontakt med rekvirent varsles vakthavende lege på medisin.
 
Når et patologisk resultat i henhold til Ringegrenser er telefonert, dokumenteres dette med en kommentar sammen med resultatet. Kommentaren inneholder hvem som har mottatt beskjeden, dato, klokkeslett og hvem som har gitt beskjeden.

Svarrapport

Rekvirenter som er elektronisk oppkoblet til Laboratorium for medisinsk biokjemi vil motta resultater fortløpende. Andre rekvirenter vil motta papirrapport med budtjeneste eller ordinær post.når siste resultat er ferdig.
 
Svarrapporter inneholder bl.a. rekvirentinformasjon, pasientidentifikasjon og prøvetakingstidspunkt. Resultatene er sortert etter analysegrupper med tilhørende referanseområde. Resultater angis med analysenes enhet, samt om de er utenfor referanseområdet (L/H). Eventuelle kommentarer knyttet til et resultat vises på linjen under. Akkrediterte resultater  markeres med en "A".

Korrigering av resultater

Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege pr. telefon på resultater utenfor tilhørende referanseområde. Ny skriftlig svarrapport skrives ut med kommentar på aktuell analyse og sendes til rekvirerende lege.     

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analyseoversikt med referanseomraade analytisk variasjon og akkreditering

Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)

Laboratoriets analyseinstrumenter: 
 Med. biokjemi / immunologi: Cobas 6000     
 Hematologi: Sysmex XN- 9000
 Koagulasjon: STA-R Max   
 HbA1c: Tosoh G11
 Blodgass: ABL 90 Flex Plus
 Urin stix: Clinitek Advantus

Laboratorium for medisinsk biokjemi skal gi våre rekvirenter et viktig bidrag til medisinsk diagnostikk og pasientbehandling gjennom:
 • variert analyserepertoar
 • god analysekvalitet
 • god service
Vårt møte med den enkelte pasient, kollega og samarbeidspartner skal være preget av omtanke, medmenneskelighet og respekt.
 
Laboratoriet skal utføre sitt arbeide på en sikker måte slik at menneskers liv og helse, miljø og utstyr beskyttes.
 
Kvaliteten sikres gjenom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse. Vi skal kontinuerlig jobbe med forbedring av kvaliteten på laboratorietjenestene. Laboratoriet oppfyller kvalitetskrav i NS-EN ISO 15189:2012 da vi er akkreditert.

Sjefbioingeniør: Gro M. Gulbrandsen

Ass. sjefbioingeniør: Wenche Ekornhol

Medisinsfaglig rådgiver: Agnete Nyborg Hjelmtvedt

Kvalitetsleder: Silje K. Furelid

Ledende fagbioingeniør IKT: Renate G. Ravndal  

Ledende fagbioingeniør Medisinsk biokjemi/ Immunologi: Ingrid Botnen

Ledende fagbioingeniør Hematologi: Sayana Gnanasegaram

Ledende fagbioingeniør Koagulasjon/Prøvemottak: Zunairah Ahmad

Ledende fagbioingeniør Pasientnær analysering og prøvetaking: Jessica Stenholm

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Følg skilting til "Laboratorium" i 2. etasje, rom 243. 
Timebestilling er ikke nødvendig da vi har kølappsystem

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:00
 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.