Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan Lovisenberg Diakonale Sykehus samler inn og bruker personopplysninger.

Om du som pasient, ansatt, besøkende eller på annen måte er i kontakt med sykehuset, har du personvernrettigheter som sykehuset er forpliktet til å oppfylle.

Sykehuset samler inn og bruker mange opplysninger om deg som pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg registrerer sykehuset informasjon om din helsetilstand. Denne informasjonen kan bli samlet inn gjennom dine samtaler med helsepersonell eller i forbindelse med undersøkelser og behandling du gjennomgår på sykehuset. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller andre sykehus. Dette krever som hovedregel ditt samtykke.

Sykehuset bruker informasjonen som er lagret om deg til flere formål. Først og fremst brukes informasjonen til å gi best mulig behandling for din tilstand eller sykdom. Informasjonen kan også brukes til forskning og kvalitetssikring. Informasjon som er samlet inn i forbindelse med din behandling (helsehjelp til deg), kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.

Les mer om dine personvernrettigheter i forskning her.

Sykehuset kan også motta informasjon om deg hvis du er i kontakt med sykehuset uten at formålet er behandling av din sykdom eller tilstand (helsehjelp). Dette gjelder for eksempel i forbindelse med klagesaker. Det blir også registrert et svært begrenset sett opplysninger når du besøker våre nettsider.

Du har rett til innsyn i opplysninger sykehuset lagrer om deg. Hvis opplysningene ikke er riktige har du rett til å be om at de blir rettet. Du har også rett til å be om at opplysninger blir slettet. Dersom du ønsker at opplysninger i journal blir rettet eller slettet, kan du kontakt sykehuset pr brev til Pb4970 Nydalen, 0440 Oslo. Oppgi ved hvilken avdeling journalen er fra, og  dato de(t) aktuelle dokumentet/-ene er skrevet.​ 

Når det gjelder informasjon i din pasientjournal er retten til sletting begrenset. For mer informasjon om hvordan du søker om innsyn i egen pasientjournal, se her. Dersom det ønskes utskrift av pasientjournal, se utfyllende informasjon på denne siden.

Sykehuset har ikke anledning til å besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. Vi oppfordrer til å ikke benytte e-post ved forespørsler om innsyn eller ved formidling av helseopplysninger.

Utskrifter av journal vil alltid bli oversendt fra sykehuset per post.

Som pasient har du etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1 rett til innsyn i egen journal. Du må sende skriftlig forespørsel for å be om dette, journaldokumenter vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Les mer om innsyn i journal her​.​

Henvendelser fra pårørende som ønsker innsyn i pasientjournal må sendes skriftlig. Brevet adresseres til pasientjournalarkivet, og det må vedlegges fullmakt fra pasienten.

Dersom pasienten er død har nærmeste pårørende rett til innsyn i avdødes journal så fremt ikke særlige grunner taler imot. Andre pårørende må ha fullmakt fra avdødes nærmeste pårørende.

I brevet må det framkomme hva det ønskes utskrift av. Ved manglende opplysninger om postadresse eller manglende dokumentasjon, kan vi dessverre ikke behandle forespørselen

I tillegg til opplysninger knyttet til pasientbehandling, behandler Lovisenberg diakonale sykehus hovedsakelig personopplysninger i forbindelse med:

-arkivverdige henvendelser til sykehuset (henvendelser som krever saksbehandling)
-deltagelse på kurs, seminarer eller lignende ved sykehuset
-påmeldings- og tilbakemeldingstjenester
-at du har søkt jobb, praksis eller hospitantopphold hos oss
-at du er ansatt i eller på annen måte har en tilknytning til sykehuset

Ved bruk av spørreundersøkelser, påmeldings- og tilbakemeldingstjenester vil vi alltid informere om formålet med tjenesten og hvordan personopplysningene blir benyttet.
Vi vil ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Nettsidene blir utviklet i samarbeid med de andre sykehusene i Norge. Vi utvikler ny funksjonalitet, design og oppbygging av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne.

Opplysningene som gis på nettsidene må ikke brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege.

Ansvar

Databehandlingsansvarlig for nettstedet er: Lovisenberg Diakonale sykehus.

Databehandler for nettstedet er: Norsk helsenett SF (NHN).
(Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger)

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Alle tilbakemeldinger blir lagret til internt bruk. Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.

Lenker til andre nettsteder

Vi benytter lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på vårt nettsted omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæringen også for disse nettstedene.

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (URL-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker. Informasjonen som lagres brukes til å forbedre og videreutvikle innholdet på nettsiden.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Google Analytics. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn opplysninger om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk, kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere en tjeneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tjenesten (en add-on) kan installeres både på Chrome, Explorer 11,Safari, Firefox og Opera.

Søkeord

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre tilrettelagt for brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Informasjonskapsler

Nettstedet benytter informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk.

Sykehusets e-posttjeneste, post@lds.no, kan benyttes til enkle spørsmål.
Sensitiv informasjon må sendes pr brevpost, ikke epost.

Henvendelser som krever mer grundig saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven, registreres som egen sak.

Alle registrerte saker blir normalt besvart per post. E-post brukes bare unntaksvis.

E-post angående nettsidene

Du har mulighet til å kontakte oss via e-post (post@lds.no) dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Når du sender oss e-post, er det dokumentsenteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus som mottar e-posten og videresender den til rett person eller enhet i sykehuset.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv. i e-post til oss. Hvis du likevel sender slik informasjon via e-post, legger vi det inn i saks- og pasientbehandlingssystemene våre, men vi kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten.

Som hovedregel kan sykehuset ikke utlevere dine opplysninger uten ditt samtykke. I særlige tilfeller kan allikevel opplysninger bli utlevert uten samtykke. Dette gjelder opplysninger til (ikke uttømmende liste):

Din arbeidsgiver i den grad opplysningene gjelder din skikkethet for et bestemt arbeid eller oppdrag.

Forskning. Utlevering krever i utgangspunktet samtykke, men kan også gjøres uten samtykke hvis forskningsprosjektet har fått innvilget unntak fra taushetsplikten.

Intern kvalitetssikring. Dette gjelder som oftest til avdelinger ved sykehuset som har behov for å kvalitetssikre behandlingen pasientene får. Du har rett til å reservere deg mot at dine opplysninger blir lagret i et kvalitetsregister. I noen tilfeller vil kvalitetsstudier kreve samtykke fra pasienten.

NAV har rett til å innhente opplysninger i kontrolløyemed i forbindelse med behandling av en sak, jf. folketrygdloven § 21-4.

Nærmeste pårørende har rett til informasjon for å kunne ta avgjørelser på vegne av en slektning som ikke selv er i stand til å ta avgjørelsen. De nærmeste pårørende kan også få informasjon «dersom forholdene tilsier det», jf. Pasientrettighetsloven § 3-3.

Foresatte eller verge har rett til informasjon om barn mellom 12 og 16 år med mindre barnet ikke ønsker dette av grunner som bør respekteres, jf. pasientrettighetsloven § 3-4. Hvis barnet er under 12 år, har foresatte en ubetinget rett til informasjon.

Nasjonale helseregistre. Lovisenberg Diakonale Sykehus er pålagt å utlevere informasjon til følgende registre:

 • Dødsårsaksregisteret
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
 • Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten
 • Det sentrale tuberkuloseregisteret
 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)
 • Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Reseptformidleren (sentral database i eResept)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser
  Kreftregisteret  

Sentrale lover for Lovisenberg Diakonale Sykehus' behandling av personopplysninger

 • Lov 2018-06-15-38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Lov 2014-06-20-42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
 • Lov 2014-06-20-43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
 • Lov 1999-07-02-64 om helsepersonell (helsepersonelloven)
 • Lov 2008-06-20-44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
 • Lov 1999-07-02-63 om pasient- og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov 2005-06-17-62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
 • Lov 1992-12-04-126 om arkiv (arkivlova)

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Sykehusets personvernombud

Lovisenberg diakonale sykehus har eget personvernombud. Personvernombudet bidrar til at sykehuset etterlever bestemmelser som gjelder personvern generelt, personvern knyttet til helsehjelp, kvalitetssikring av helsehjelp og forskning, samt personvern knyttet til ansettelsesforhold.

Kontaktinformasjon til personvernombud:
Sykehusets personvernombud er
Erling Moldal
Henvendelser som gjelder personvern kan rettes til personvern@lds.no.

Se også: 
Personvern i forskning
Skjemaene til Personvernombud

Sist oppdatert 19.01.2024