Skjemaene til PVO

Før nye forskningsprosjekt kan settes i gang, må personvernombudet ha gitt tilråding. Kontakt gjerne personvernombudet tidlig i planeliggingsprosessen for veiledning om hvordan personvernvernet best kan ivaretas.

Før et forskningsprosjekt kan starte må alle nødvendige godkjenninger være på plass. Personvernombudet gir sin tilråding til et ønsket prosjekt. Bruk disse skjemaene for å søke om tilråding:


Sist oppdatert 19.01.2024