Bærekraftig helsetjeneste

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er det satt i gang flere tiltak for å bli et mer bærekraftig sykehus. Spesialisthelsetjenesten står for ca 5% av de menneskeskapte klimagassutslippene, og målet er å redusere disse med 40% innen 2030.

Publisert 29.02.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Workshop i avfallshåndtering.

De regionale helseforetakene har fastsatt felles miljømål for å bli en mer bærekraftig helsetjeneste. Du kan lese mer om disse målene her: Grønt sykehus - Lovisenberg

Miljøaspekter ved virksomheten er kartlagt i 2023, og på bakgrunn av dette er det i første omgang besluttet å arbeid med tre aspekt:

Ved å forbedre avfallshåndtering skal vi både redusere avfallsmengden, for eksempel ved å kutte ut unødvendig bruk av engangsutstyr, og sortere avfall bedre slik at mer avfall kan gå til materialgjenvinning.

Denne våren arrangeres det workshop ved hele sykehuset for å kartlegge hvilke tiltak de ulike avdelingene kan sette i gang for bedre avfallshåndtering.

Matsvinn er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Ved å lage bedre rutiner for bestilling og håndtering av pasientmat, vil vi jobbe for å redusere mengden mat vi kaster.

I mange sammenhenger kan dokumenter leses eller sendes digitalt. Likevel skriver vi ut og kopier en mengde papirer. Kopier/utskrifter er derfor et tredje aspekt det med: Hvilke utskrifter kan vi kutte ut? Hva kan vi sende digitalt i stedet for å sende som brevpost?

Diagram, traktdiagram
Idemyldring på avfallsworkshopen.
Diagram