Kvalitet og pasientsikkerhet

Bruk av uønskede hendelser til forbedring og læring

Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet er en prioritert del av sykehusets årlige handlingsplan -  og ledelsens tertial gjennomgang (LGG). Klinikkene prioritere forbedringsområder utfra meldinger om uønskede hendelser og omtaler disse i handlingsplanene. 

Det er viktig for sykehuset at alvorlige hendelser blir grunnlag for forbedringsarbeid. Forbedringskunnskap er derfor et satsningsområde og sykehuset har skissert et sett av metoder for tilnærming til forbedringsarbeidet.  Alvorlige hendelser skal føre til læring, forbedring og forebygging av lignende hendelser – også læring utover enheten hvor hendelsen skjedde. Sikkerhetstenkning / sikkerhetsstyring innen pasientsikkerhetsområde er viktig del av forebyggingsarbeidet.

Læringsarenaer

Sykehuset har etablert et sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (KPU). Utvalget er et rådgivende organ for sykehusets ledelse. I tillegg til sykehusledelsen inviteres også to medlemmer fra Brukerutvalget, en bydelsoverlege I Oslo kommune og Pasient- og brukerombudet i Oslo. Utvalget gjennomgår blant annet eksempler på uønskede hendelser som sykehuset kan lære av og følger med på utviklingen av kvalitetsindikatorer og resultater fra brukerundersøkelser.

Klinikkene har lokale KPU. De lokale utvalgene har som oppgave å gjennomgå alvorlige hendelser, avdekke forbedringsområder og implementere tilhørende forbedringsarbeid i egen klinikk, eller på tvers, om hendelsen involverer flere. Sykehusets sentrale skadeutvalg utøver kontroll og veiledning mht klinikkenes behandling av alvorlige uønskede hendelser.

Lovisenberg – Et lærende sykehus
 
ForBedring
 
Kvalitetsindikatorer 
 
§ 3-3 meldinger 

Endringer i varselordningen 

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
Les mer her.

 

Sist oppdatert 06.02.2024