TellMe More: Utvikling og evaluering av tilbakemeldingssystem ved Nic Waal

​I samarbeid med forskere fra R-BUP innfører Nic Waals Institutt fra 2019 det elektroniske tilbakemeldingssystemet TellMe More, som gir barn, unge og foresatte en unik mulighet til å gi direkte tilbakemelding til sin terapeut om symptomer, funksjon og opplevd samarbeid, samtidig som tilbakemeldingene samles på gruppenivå i et kvalitetsregister. Målsetningen med prosjektet er å undersøke effekten av et slikt tilbakemeldingssystem, for å kunne forbedre behandlingen som tilbys barn og unge i BUP. Pakkeforløp for barn og unges psykiske helse setter effektmåling av behandling som en klar forventning til tjenesten. Følgeforskning på implementering av tilbakemeldingssystemer vil kunne gi oss kunnskap om effekten av slike systemer når det gjelder blant annet lengde på behandlingsforløp, drop out fra behandling, hvor raskt symptomendringer skjer, og på allianse og samarbeid med terapeuten. Gjennom å bruke et såkalt «stepped wedge randomized controlled trial» forskningsdesign, kan man undersøke effekten av at terapeuter får tilbakemeldinger fra sine pasienter gjennom et slikt system, samtidig som designet tillater en gradvis implementering i klinikken.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

R-BUP

Prosjektleder

John Kjøbli, R-BUP

Prosjektdeltagere

Kristian Rognstad, PhD-kandidat R-BUP
John Kjøbli, seniorforsker, forskningsleder R-BUP
Simon-Peter Neumer, seniorforsker R-BUP
Cilje Sunde Rolfsjord, forskningsleder Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer, klinikksjef, Nic Waals Institutt

Prosjektside cristin.no

Sist oppdatert 19.05.2023