APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS tilbyr oppfølging og behandling av pasienter i sektor med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse, skadelig bruk og avhengighet av rusmidler og forhøyet voldsrisiko hvor farekriteriet er fremtredende.

APAS er et tverrfaglig team under Seksjon ambulant virksomhet (SAV) ved Lovisenberg DPS, som tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St.Hanshaugen. Teamet består av to psykiatere, to psykologspesialister, klinisk sosionom og tre sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse. I tillegg er musikkterapeut tilknyttet teamet.

Hva gjør vi?

Pasientene får tilbud om integrert behandling basert på intensiv kontaktetablering, oppsøkende virksomhet, nettverksarbeid, samt tett samarbeid med andre instanser. Alle pasienter følges opp av et tverrfaglig behandlingsteam bestående av behandler, kobehandler, lege og ansvarlig spesialist.

Behandlingen kan bestå av samtaleterapi på kontor eller ute, musikkterapi, medisinering, pårørendesamtaler og/eller hjelp til å opprette og opprettholde kontakt med samarbeidspartnere. Mål for behandlingen kan for eksempel være færre kriser, færre innleggelser, redusert symptomtrykk, mindre skadelig rusmønster, lykkes med å bo, bedret funksjon og færre voldsepisoder.

Hva er vi gode på?

Vi har fokus på kontaktetablering, ambulering, tilgjengelighet, samarbeid og faglig tydelighet. APAS har ingen akuttfunksjon, men er opptatt av å være tilgjengelig for førstelinjetjenester som gir tilbud til våre pasienter. APAS tilbyr veiledning, både planlagt ved oppmøte og per telefon ved kriser og uforutsette hendelser. Et annet viktig fokus er å ha gode og oppdaterte voldsrisikovurderinger og planer for håndtering av voldsrisiko.

Hvem følger vi opp?

Oppfølging består i utredning, diagnostisering og behandling. Hovedmålgruppen til APAS er pasienter med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse og forhøyet voldsrisiko av en slik grad at håndtering vil kreve omfattende ressursbruk og kan kreve samarbeid med politi. I tillegg har mange skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Pasienter kan være inkludert i LAR. APAS er et spesialisthelsetjenestetilbud der pasienter må henvises av lege eller psykolog, ha rett til nødvendig helsehjelp og behov for ambulante og sammensatte tjenester.

Hva skiller APAS og FACT?

APAS og FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er ulike team i seksjon ambulant virksomhet på Lovisenberg DPS. De tre bydelene i Lovisenbergs opptaksområde har hvert sitt FACT-team, mens APAS har pasienter fra alle tre bydeler. Mens FACT er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og bydel, består APAS kun av ansatte i spesialisthelsetjenesten. Den vesentligste forskjellen i målgruppe er at pasienter med forhøyet voldsrisiko følges opp av APAS. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet uten forhøyet voldsrisiko kan følges opp av FACT.

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.