Geriatri, slag og hukommelse poliklinikk

Vi mottar henvisinger fra fastleger og andre instanser for voksne pasienter i alle aldre. Poliklinikken består av leger, nevropsykolog, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, farmasøyt, logoped og helsesekretærer. Flere har spesialkompetanse innen geriatri, demens, hjerneslag og utredning av hjernefunksjoner. Ved behov konsulteres annet helsepersonell.

Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling /rådgivning på følgende områder:

 • Generell geriatrisk vurdering inkludert medikamentgjennomgang
 • Kontroll etter hjerneslag (både poliklinisk og ved eget ambulerende slagteam)
 • Pasient- og pårørendeskole etter hjerneslag (link)
 • Utredning av hukommelsessvikt og svikt i andre hjernefunksjoner hos voksne
 • Førerkortvurdering
 • Osteoporose hos personer som er 65 år eller eldre
 • Fallutredning
 • Vurdering av evne til å tåle kreftkirurgi eller medikamentell kreftbehandling hos eldre (onkogeriatri)
 • Svelgvansker og språk- /talevansker (logopedi)
 • Synsvurdering/behandling
Vi har et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Avdelingssykepleier: Monika Nordgård Pedersen 
Fagutviklingssykepleier: Torunn Gjerpe
Seksjonsoverlege: Tor Olav Rui

Henvisning

Geriatri er læren om hvordan samspillet mellom aldrings- og sykdomsprosesser påvirker et menneskets evne til å klare seg selv. Når eldre/gamle mennesker får en sykdom, har de ofte ikke de typiske organrettete symptomer eller plager slik man finner hos yngre. Det eneste symptom på at noe er galt kan være en svikt i pasientens daglige funksjonsevne-  f. eks. sviktende gangfunksjon/balanse, fall, vekttap, tilbaketrekning fra sosiale aktiviteter. Geriatrisk tilnærming er derfor bred og tverrfaglig.

De nasjonale retningslinjene for hjerneslag gir sterke anbefalinger om tett oppfølging fra spesialisthelsetjenesten etter at pasienten har blitt skrevet ut fra sykehuset.
Hjerneslaget kan medføre utfordringer i hverdagen som først oppdages når man kommer hjem, og da er det viktig å fange opp dette tidlig.
Målet er å bidra til at man skal klare å mestre hverdagslivet best mulig, unngå reinnleggelse og forebygge nye slag.
Oppfølging etter hjerneslag ivaretas av ambulerende slagteam og slagpoliklinikken.

Ambulerende slagteam:
Alle slagpasienter med mild til moderat funksjonssvikt som reiser rett hjem etter utskrivelse fra sykehus, skal få oppfølging av ambulerende slagteam.
Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. I tillegg kan teamet få støtte fra andre faggrupper ved behov
Teamet vil ha en koordinerende rolle mellom pasient, sykehus og bydel der det er aktuelt. Ambulerende slageteam vil bidra med veiledning og kompetanseoverføring.

Hjemmebesøk:

 • Kartlegge fysiske og psykiske utfordringer i etterkant av hjerneslaget
 • Kartlegge hjemmemiljøet
 • Medikamentvurdering/ gjennomgang av medisiner
 • Kontakte hjemmetjenesten i bydelen, eller andre rehabiliteringskontakter ved behov
 • Konferere med lege eller andre relevante faggrupper på slagpoliklinikken ved behov
 • Veilede pasient

Hjemmebesøket avtales før utreise fra sykehuset. I aktuelle tilfeller kan hjemmebesøk erstattes av en telefonkonsultasjon.

Besøk fra ambulerende slagteam regnes som en poliklinisk konsultasjon og har en egenandel etter gjeldende satser.

3-måneders kontroll
Alle som har vært innlagt med et slag eller TIA («drypp»), vil bli innkalt til en tverrfaglig kontroll på slagpoliklinikken ca 3 måneder etter utskriving. Det er der fokus på diagnostisk avklaring, kognitiv kartlegging og videre vurdering av førerkortforskriftens helsekrav.

Pasient-og pårørende skole etter hjerneslag

Utredning av hukommelsessvikt og svikt i andre hjernefunksjoner:

Hjernen kan bli rammet av en rekke sykdommer som fører til at celler ødelegges. Dette kan gi intellektuell og følelsesmessig svikt i mer eller mindre stor utstrekning. Når svikten blir så stor at man må ha hjelp av andre for å klare seg i hverdagen, kalles tilstanden demens. Sviktende hukommelse er det aller viktigste symptomet ved demens.
Selv om man per i dag ikke kan helbrede slike hjernesykdommer, er det viktig å stille en tidlig diagnose.

 • For å forebygge problemer og bevare alle gode evner og ferdigheter best mulig.
 • For å kunne bremse sykdommens svekkelse av daglig funksjon og lindre symptomer der det finnes behandling.

Hovedtrekk i utredningen:

 • Blodprøver og elektrokardiogram (EKG)
 • Røntgen: CT (Computertomografi) eller MR (Magnettomografi) av hjernen
 • Spinalpunksjon der det er tvil om diagnosen
 • Pasientens og pårørendes opplysninger om funksjonsendring og deres oppfatning av situasjonen
 • Forskjellige tester som kartlegger viktige hjernefunksjoner slik som hukommelse, orientering, rom/retningssans, oppmerksomhet og konsentrasjon, språk.

Utredningen skal gi svar på om det er demens, hvilken demenssykdom det dreier seg om, eller om det er noe annet som kan forklare hjernesvikten. Hvis det er en tilstand som kan behandles medisinsk, vil vi starte opp denne og følge opp pasienten en periode, før ansvaret gis tilbake til fastlegen og ev. hjemmetjenesten. 

Helsepersonell har ansvar for å vurdere helsemessige forhold som kan være i strid med førerkortforskriftens helsekrav. Dersom en pasient ikke fyller førerkortforskriftens helsekrav med forventet varighet over 6 mnd. fra aktuelle svikttegn oppstod, pålegger helsepersonelloven §34 lege, psykolog og optiker å sende skriftlig melding til Statsforvalterens Helseavdeling. Ved forventet varighet av aktuelle svikttegn på mindre enn 6 mnd., kan det gis journalnotert skriftlig bekreftet midlertidig kjøreforbud i påvente av endelig vurdering

Logopedpoliklinikken er tilknyttet poliklinikken for geriatri, slag og hukommelse, og tilbyr vurdering og oppfølging av ervervede svelgevansker, språk- og talevansker. Slike vansker kan bl.a. oppstå på bakgrunn av en rekke nevrologiske og kreftrelaterte sykdommer og skader, og har gjerne store funksjonsmessige konsekvenser for de det gjelder.

Logopeden jobber helhetlig og tar alle aspekter ved pasientens helsetilstand i betraktning. Derfor er det til hjelp om mest mulig informasjon om relevante sykdommer, medikamenter, kostregime og tidligere undersøkelser, tester og funksjonsvurderinger foreligger.

Hovedtrekk i spise-/svelgefunksjonsvurdering:

 • Anamneseopptak og journalgjennomgang
 • Oral og dental status
 • Klinisk oralmotorisk screening
 • Klinisk svelgescreening
 • Måltidsobservasjon
 • Fleksibel Endoskopisk Evaluering av Svelgefunksjon (FEES)

Hovedtrekk i språk- /talefunksjonsvurdering:

 • Anamneseopptak og journalgjennomgang
 • Munnhule- og tannstatus
 • Klinisk oralmotorisk screening
 • Språktesting i et psykolingvistisk perspektiv
 • Supplerende testing

Fokus er hvordan vanskene kan håndteres best mulig på kort og lengre sikt, rehabiliteringspotensiale og rehabiliterings- og oppfølgingsmuligheter. Ved behov gis råd om henvisning til kommunale voksenopplæringstjenester, privatpraktiserende logopeder og til rehabiliteringssentre.

Osteoporose (benskjørhet) er en sykdom, hvor mineraltettheten i benvevet er redusert. Dette øker risikoen for brudd. Vi har et moderne benlaboratorium, hvor vi utfører bentetthetsmålinger.

Hovedtrekk i utredningen:

 • Blodprøver.
 • Bentetthetsmåling.
 • Røntgen undersøkelser ved behov
 • Tverrfaglig vurdering, som involverer undersøkelse hos sykepleier, fysioterapeut og vurdering av legespesialist.

Pasienter som utredes ved vår poliklinikk, vil få tilbud om behandling ved sykehuset der dette er nødvendig, samt oppfølging med kontroller en periode før ansvaret gis tilbake til fastlegen/ hjemmetjenestene.

En av tre personer over 65 år faller minst en gang i året. Halvparten av hjemmeboende over 80 år faller årlig, og halvparten av disse har gjentatte fall. Fall og fallskader har store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Mellom 40-60 % av fallene hos eldre krever medisinsk behandling og andel fallskader som krever sykehusinnleggelser øker med økende alder. Fall og fallskader kan forebygges, derfor utredes fallrisiko bredt og tverrfaglig av lege, fysioterapeut og sykepleier. Dette gjøres for å finne årsak til fall, aktuell behandling og forebyggende tiltak. Vi samarbeider tett med bydel.

Forekomsten av vannlatingsforstyrrelser øker med økende alder, både hos menn og kvinner. Det dreier seg i hovedsak om hyppig vannlating og problemer med å holde på urinen, eller problemer med å tømme blæren. Mange kvier seg for å ta det opp med legen fordi de synes det er flaut, eller fordi de tror at det er en naturlig følge av alderen. Men det finnes hjelp – om ikke plagene blir helt borte, så kan mange få mindre besvær og derved en bedre livskvalitet.

Hovedtrekk i standardutredningen:

 • Blodprøver og urinprøve (morgenurin)
 • Sykepleier kartlegger type, omfang og alvorlighetsgrad av blæreproblemer ved hjelp av et spørreskjema Måling av resturin (ultralyd av blæren etter toalettbesøk, for å se om blæren greier å tømme seg helt)
 • Legeundersøkelse
 • Videre undersøkelser alt etter behov

Formål med utredningen:
Det har tidligere vært klare aldersgrenser for behandling av de fleste kreftformer, men, mennesker lever stadig lenger 
Adjuvant /ikke-operativ kreftbehandling er blitt mer effektiv og delvis mer skånsom for mange kreftformer

Vi har etablert et samarbeid med alle kolleger på Lovisenberg Diakonale Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter. Ved en målrettet tverrfaglig kartlegging av total sykdomsbyrde, vitalitet og funksjonsevne, skal vi gi beslutningsstøtte for behandling av eldre kreftpasienter der det er tvil om pasienten vil tåle behandlingen eller være i stand til å følge opp denne.

Problemområder hos pasientene som ønskes belyst kan være:

 • Hva pasienten tåler av behandling
  Om pasienten være i stand til å følge opp behandling/ vurdering av samtykkekompetanse (kognitiv svikt).
 • Komorbiditet.(forekomst av flere ulike sykdommer samtidig)
 • Polyfarmasi
 • Ernæring
 • Osteoporose

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:15 - 11:15
  • 12:00 - 14:00
 • Tirsdag
  • 08:15 - 11:15
  • 12:00 - 14:00
 • Onsdag
  • 08:15 - 11:15
  • 12:00 - 14:00
 • Torsdag
  • 08:15 - 11:15
  • 12:00 - 14:00
 • Fredag
  • 08:15 - 11:15
  • 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje. Adkomst via Øre-Nese-Hals inngang 2.etasje (hjørneinngangen)

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.