NOT-S

På TAKO-senteret benytter vi kartleggingsprotokollen Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S). Den kan brukes ved mistanke om tale-, tygge- eller svelgevansker fra treårsalderen.

NOT-S undersøkelse


Screeningen består av en
intervjudel og en undersøkelsesdel med seks domener i hver. Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter.

Intervju

I     Sensorikk
II    Pust
III   Vaner
IV  Tygging og svelging
V   Sikling
VI  Munntørrhet  

Undersøkelse

1    Ansikt i hvile
2    Nesepust
3    Mimikk
4    Tyggemuskel og kjevefunksjon
5    Oralmotorikk
6    Tale

I tillegg til muntlige instrukser brukes en bildemanual som illustrerer hvordan oppgavene skal utføres.

Svar og undersøkelser blir registrert som «ja», «nei» eller «ikke vurdert». Svaret «ja» utgjør enten et positivt svar på et spørsmål som indikerer orofacial funksjonssvikt, eller at utførelsen av en bevegelse ikke oppfyller bestemte krav til kvalitet. Man får maksimalt ett poeng per domene. Poengene summeres til en total score fra 0-12.

NOT-S undersøkelsesskjemaet er tilgjengelig på norsk, øvrige nordiske språk og engelsk, og er oversatt til mange andre språk også. Undersøkelsesskjemaene og veiledning på svensk og engelsk kan lastes ned gratis fra Mun-H-Centerets nettside. Billedmanualen bestilles på samme nettsted.

Etter kartlegging med NOT-S kan det være aktuelt å bruke mer spesialiserte tester for å utrede eksempelvis talevansker ytterligere. Dersom du selv ikke har tilstrekkelig kunnskap til å utføre disse testene, bør du sørge for å henvise videre til logoped, lege eller en annen relevant instans.

Sist oppdatert 03.06.2020