Senter for eliminasjon av hepatitt C

5/12 åpnet Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) ved Unger-Vetlesens Institutt på Lovisenberg sykehus. Sykehuset har mange pasienter med ruserfaring og kronisk hepatitt C.

Publisert 13.12.2019
Sist oppdatert 10.02.2020

Når helseminister Bent Høie i 2018 annonserte at hepatitt C skal elimineres i Norge innen 2023 så fagmiljøet derfor at Lovisenberg var et naturlig sted å samle gruppen som skal lede arbeidet med eliminasjon. SELIHEP er et samarbeid mellom Ahus, OUS og Lovisenberg. Ved senteret arbeider 5 forskere under ledelse av professor Olav Dalgard fra Ahus. Ane Finbråten er LIS lege ved medisinsk avdeling Lovisenberg og er gjennom sitt engasjement som forsker ved Unger Vetlesens Institutt sentral i SELIHEP sitt arbeid.

Hepatitt C rammer særlig personer med rusavhengighet. Dette er en gruppe som ikke har så lett for å nyttiggjøre seg av tilbudene til det ordinære helsevesenet. SELIHEP vil derfor ha som en viktig oppgave å utvikle og dokumentere effekten av nye måter å nå rusavhengige med helsetjenester.

Flaggskipet til SELIHEP er behandlingsstudien Opportuni-C som er en randomisert, kontrollert studie som undersøker effekten av umiddelbar oppstart av hepatitt C behandling når pasienter med hepatitt C blir innlagt i sykehus. I dag skal slike pasienter henvises til poliklinikkene, men erfaringen er at de ofte ikke møter til time. Pasienter blir inkludert i studien ved Ahus, OUS og Lovisenberg.

Andre tiltak som vil testes ut er mobile diagnostiske enheter som oppsøker rusmiljøene og et lavterskel HCV behandlingstilbud i regi av Oslo kommune. Fengsler er en annen arena som kan være egnet for testing og behandling av hepatitt C og SELIHEP gjør derfor en stor kartlegging av forekomsten av rusmiddelbruk og hepatitt C i norske fengsler. SELIHEP er en del av et godt internasjonalt nettverk og undersøker gjennom dette forekomsten av reinfeksjon etter velykket hepatitt C behandling og risikofaktorer for reinfeksjon.

Se også www.selihep.no