Samarbeid om jobbstøtte gir resultater

Lovisenberg diakonale sykehus samarbeider tett med NAV og kommunen om tilbudet «IPS - jobbstøtte i rus- og avhengighetsbehandling». Det å være i jobb gjør mange psykisk syke friskere.

Publisert 12.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: LDS/S.J.Stenseth

Fra venstre IPS/jobbspesialist Rus og avhengighet Tess Sophie Lervik, IPS ung/NWI Tonje Kathrine Thue, Torgeir Hjellnes, Seksjonsleder Rus og avhengighet, IPS Metodeveileder Tamerlan Cholti, IPS Anna Maria Kowalzcyk, IPS Irja Elisabeth Jørstad.

-Vi tror betydningen av sysselsetting er svært viktig for personer som sliter med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. «Arbeid og aktivitet gjør psykisk syke friskere». Arbeidsminister Tonje Brenna og Helseminister Jan Chr Vestre, Dagbladet 20.mai 2024.

Samarbeidet mellom sykehuset og primærhelsetjenesten i bydelene Gamle Oslo, Grüneløkka og St. Hanshaugen, samt NAV Oslo fylke er spesielt nyttig for en pasientgruppe som ofte har kompliserte og sammensatte behov.

Det å kunne se pasienten fra både et arbeids- og sykdomsperspektiv og samtidig gjør det lettere å komme frem til noe som fungerer positivt for den enkelte. Det gjelder spesielt for personer i aldersgruppen 18 år+ som har utviklet skadelig bruk av eller avhengighet til legale eller illegale substanser. Det kan også være snakk om andre former for avhengighet, så som gaming, spill og porno.  

Individual Placement and Support (IPS) er arbeidshabilitering integrert med behandling til mennesker med psykiske lidelser. Modellen er dokumentert i en rekke studier fra ulike land. I praksis etableres det flere og flere IPS jobbspesialister i ulike behandlingsenheter i TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling) og psykisk helsevern. Den er utprøvd i Norge gjennom 8 pilotprosjekter i samarbeid med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, og er evaluert i rapporten "Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport" fra Uni Helse.

I kunnskapsgrunnlaget for TSB fra RusForsk, OUS trekkes betydningen av jobb og sysselsettingen frem som svært viktig for personer som forsøker å komme seg ut av en avhengighetstilstand. Det har erfaringsmessig vist seg at svært mange i pasientgruppen har behov for meningsfull sysselsetting på dagtid, samtidig som de går i poliklinisk behandling. Opplegget har fokus på endring, mestring og recovery, Motiverende Intervju (MI) og relasjonell kompetanse hos IPS jobbspesialist og aktiv samhandling mellom jobbspesialist, pasient og behandler.

Seksjonsleder Torgeir Hjellnes ved avdeling Rus og avhengighet ved Lovisenberg sier: Bak enhver suksesshistorie må det være solid forankring i organisasjonen, -fra topp til bunn. I Rus og avhengighet utvider vi nå tverrfagligheten med 25%! Vi er medisinsk- psykolog- og sosialfaglig. Nå også jobbstøtte i vår polikliniske behandling vi tilbyr pasientene i Lovisenberg sektor. På LDS er det korte linjer mellom toppledelse og klinikerne. Her er avstanden mellom opplevde utviklings- og forbedringsbehov i behandlingsenheten til handling kort.

Åpen dag

29. mai 2024 ble det holdt åpen dag på Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) med tittelen «Et arbeidsliv for alle - Rusavhengighet og behandling». Der deltok Torgeir Hjellnes, seksjonsleder Rus og avhengighet (LDS) og Tamerlan Cholti, metodeveileder IPS Lovisenberg (NAV) med innlegg om hvordan inkludere jobbstøtte i behandling. Christine Henriksen, psykologspesialist og Christopher Wirsching, psykolog Lovisenberg sykehus deltok med et innlegg om tverrfaglig behandlerperspektiv.

Birgitte Hansen, teamansvarlig ARS Velferdsetaten fortalte historier fra arbeidsmarkedets virkelighet. Etter lunsj fikk publikum høre om behandlerperspektiv IPS ved Roy Brovold, fagkonsulent og Geir Braaten Rostad, behandler ARS, Velferdsetaten, etterfulgt av "scenestunt" med Roy Brovold, fagkonsulent Velferdsetaten, om "Den vanskelige integrasjonen" og med rollespill og diskusjon med salen. Lars Linderoth, psykiater og spesialist i rus- og avhengighets-medisin fortale om ROP-lidelser og viktigheten av arbeid. Sist ut var en jobbsøker, sammen med Yvonne Bergersen, metodeveileder Tyrili og jobbspesialist Hilde Saraksen. Til slutt var det sofaprat og gode refleksjoner.

Også for unge

IPS har også blitt benyttet ovenfor barn og unge, ved Nic Waals institutt. Klinikksjef Anne Benedicte Skirbekk melder: -Skole og jobb er viktige utviklingsarenaer for ungdom. Vi ser at det har veldig god effekt på ungdommers psykiske helse at de får hjelp til å mestre skole og jobb. Med IPS godt integrert i teamet rundt ungdommen får vi ekstra god effekt av behandlingen. Det bidrar til gode mestringsopplevelser for både ungdommene selv og behandlingsteamet rundt dem.