Rask behandling av Hepatitt C gir resultater

Umiddelbar diagnostikk og behandling av hepatitt C hos pasienter innlagt i sykehus er mer effektivt enn å henvise pasientene til poliklinikken.

Publisert 20.12.2023
Deltagere i SELIHEP
Kjernen i forskningsgruppen bak studien. Fra venstre: Håvard Midgard (førsteforfatter), Olav Dalgard (sisteforfatter), Kristian Braathen Malme, Ane-Kristine Finbråten. Foto: Johan Stenseth

Tekst: Håvard Midgard, overlege, gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og Senter for Eliminasjon av hepatitt (SELIHEP), Lovisenberg Diakonale Sykehus

Norsk studie viser at en ny behandlingsmodell med umiddelbar hepatitt C-behandling er mer effektivt enn tradisjonell henvisningsbasert praksis. Sykehusinnleggelser bør være en arena for diagnostikk og behandling av hepatitt C. En slik tilnærming kan bidra til eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem.

Til tross for enorme fremskritt i behandlingen av hepatitt C, ligger mange land langt etter skjema for å oppnå Verdens helseorganisasjons målsetting om eliminasjon av hepatitt C innen 2030. En vesentlig hindring er mangelen på behandlingsmodeller tilpasset de mest marginaliserte pasientene.

Norske forskere har nå publisert en randomisert kontrollert studie i det velrennomerte amerikanske tidsskriftet Clinical Infectious Diseases. Studien viser at umiddelbar diagnostikk og behandling av hepatitt C hos pasienter innlagt i sykehus er mer effektivt enn å henvise pasientene til poliklinikken.

Nesten dobbelt så mange gjennomførte behandlingen under intervensjonsbetingelser

Mellom oktober 2019 og desember 2021 ble 200 hepatitt C-pasienter inkludert i indremedisinske, rusmedisinske og psykiatriske sykehusavdelinger ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.  Avdelingene ble trinnvis randomisert til å endre praksis fra å henvise pasientene til poliklinisk behandling (kontroll), til å starte behandling mens pasientene var inneliggende (intervensjon). Fullført hepatitt C-behandling innen 6 måneder (primært endepunkt) ble oppnådd hos 68% under intervensjonsbetingelser sammenliknet med hos 35% under kontrollbetingelser.

Ny klinisk praksis kan være et viktig bidrag til eliminasjonsarbeidet

Studien viser at sykehusinnleggelser kan være en ypperlig anledning for å komme i gang med hepatitt C-behandling, og vi mener at en slik opportunistisk tilnærming bør bli ny klinisk praksis. Selv om Norge nå er i ferd med å oppnå eliminasjon av hepatitt C, vil behandlingsmodellen kunne være et viktig bidrag til eliminasjonsarbeidet i mange land. Pasientene var i høy grad marginaliserte med pågående injiserende rusmiddelbruk og stor grad av somatisk sykelighet. Resultatene bør inspirere til en mer offensiv holdning til somatiske helseproblemer hos rusavhengige pasienter.

Pragmatisk klinisk studie med ukonvensjonell design

Studien benyttet seg av det ukonvensjonelle designet stepped wedge klyngerandomisering. Dette er et pragmatisk design som i økende grad brukes for å evaluere helsetjenesteintervensjoner og som gjennom kombinasjonen av generaliserbarhet og vitenskapelig stringens har som mål å påvirke gjeldende klinisk praksis. Studien viser at det er mulig å gjennomføre nyttige pragmatiske kliniske studier hos rusmiddelbrukere ved å benytte seg av klinisk infrastruktur og registerbaserte endepunkter.

Dette hadde vi ikke fått til i USA!

Publikasjonen ble ledsaget av en lederartikkel fra to amerikanske spesialister som diskuterer studiens mulige implikasjoner i USA. Mye på grunn av et fragmentert helsevesen med behandlingsrestriksjoner spesielt for uforsikrede pasienter, ligger USA ligger nå langt etter i hepatitt C-arbeidet. Forfatterne konkluderer nokså pessimistisk med at vår behandlingsmodell er utopisk i USA med mindre det skjer grunnleggende endringer i gjeldende forsikrings- og refusjonsordninger. Forfatterne lanserer en rekke løsningsforslag inspirert av skandinavisk tankegang og avslutter med en anmodning til president Biden om å gjøre de nødvendige budsjettendringene: - It is time for the United States to finally make progress on HCV elimination by putting our money where our HCV is.

Senter for eliminasjon av hepatitt

Studien springer ut fra Senter for eliminasjon av hepatitt (SELHEP) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette er en tverrfaglig forskningsgruppe bestående av forskere fra ulike institusjoner og fagtradisjoner. Gruppen jobber med epidemiologi og kliniske studier innen virale hepatitter og har tidligere utviklet og dokumentert flere modeller for lavterskel hepatitt C-behandling. Gruppen samarbeider blant annet med Folkehelseinstituttet, velferdsetaten i Oslo kommune og brukerorganisasjonen ProLar Nett. SELIHEP er også en del av et større internasjonalt nettverk (INHSU) som arrangerer en årlig vitenskapelig konferanse og jobber aktivt med kunnskapsspredning og utdanning av helsepersonell.

Les mer:

Opportunistic treatment of hepatitis C infection among hospitalized people who inject drugs (OPPORTUNI-C): A stepped wedge cluster randomized trial.

Don't put off until tomorrow what you can do today: Hospital admissions as an opportunity to treat hepatitis C.