Verdigrunnlag og strategiske mål

Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og å ha omsorg for. Diakonien tar utgangspunkt i den omsorgen Jesus viste for syke og forsømte.

Basert på kjerneverdiene nestekjærlighet og kvalitet skal sykehuset gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener.

Verdier

Nestekjærlighet skal styre våre handlinger. Vi skal møte pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere med vennlighet, respekt, tjenestevilje og høflighet.

Kvalitet omfatter faglig dyktighet, kreativitet, pionérånd og tverrfaglighet for å gi god og likeverdig behandling og omsorg.

Sykehusets særpreg

Helhetssyn, høy kompetanse og engasjement skaper vårt pionérsykehus!
- Arven etter Cathinka Guldberg forplikter og inspirerer oss.

Eiersituasjon

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og er Norges største private sykehus. Sykehuset har siden oppstarten i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud. I dag uttrykkes dette engasjementet gjennom en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Formål

Sykehuset er et privat aksjeselskap med ideelt, ikke-kommersielt formål. Det er bred politisk enighet om at de private ikke-kommersielle sykehusene skal bidra til et ønsket mangfold innenfor den offentlige spesialhelsetjenesten.

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo, inkludert sentrumsområdene og indre Oslo øst innen psykiatri og indremedisin. Sykehuset har også omfattende tilleggsfunksjoner for hele landet innenfor kirurgi og oralmedisin, og for Sør Øst innen lindrende behandling.

Verdibasert drift

Sykehusets diakonale verdigrunnlag tar utgangspunkt i det eksempelet Jesus viste i omsorgen  for syke og forsømte, og ønsket om tjeneste for andre. Det er gjennom denne tjenesten våre pasienter skal oppleve å bli møtt med nestekjærlighet og kvalitet, med fokus på fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov.

Alle ansatte skal arbeide aktivt for å virkeliggjøre sykehusets verdier, bidra til god pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø.

Historie og kultur

Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, diakonissen Cathinka Guldberg, som startet sykehusdriften for å etablere en fagutdanning for sykepleiere. Hennes innsats og fremsynthet innen kompetanse og omsorg la grunnlaget for driften frem til dagens moderne virksomhet. Lovisenberg ble en hovedarena for sykepleiefaget, og her ble også landets første lærebok i sykepleie skrevet av diakonissen Rikke Nissen i 1877.

Arven fra de første pionerene forplikter og inspirerer til en stadig nyskapende samfunnsinnsats. Sykehuset ønsker gjennom et gjensidig samarbeid å bidra til helsefremmende tiltak utover landets grenser,  samt å støtte medarbeidere som ønsker å arbeide med bistand eller nødhjelp for andre organisasjoner.

Strategiske mål

1. Sykehusets diakonale verdigrunnlag skal uttrykkes i våre handlinger

 • Nestekjærlighet skal prege alt, fra møtet med enkeltmennesket til vår rolle i samfunnet:
 • Vårt møte med den enkelte pasient, kollega og samarbeidspartner skal alltid preges av omtanke, medmenneskelighet og inkludering.
 • Gjennom den diakonale tradisjon tar vi et særlig ansvar for å etablere og utvikle tilbud for forsømte og sårbare grupper.
 • Livssynsrelaterte og eksistensielle behov i forbindelse med sykdom skal møtes med særskilt respekt, kunnskap og oppmerksomhet.
 • Vi skal være en arena for ideelt engasjement ved at vårt profesjonelle tilbud suppleres med frivillige medarbeidere.
 • Sykehuset vil legge til rette for at ansatte kan bruke sin kompetanse til innsats også overfor hjelpetrengende utenfor landets grenser.

2. Vi skal være blant landets mest veldrevne sykehus

 • Med oversiktlig størrelse og korte beslutningsveier skal vi være kjent for god ressursutnyttelse og høyt servicenivå:
 • Sykehuset skal være blant de som leverer best resultater knyttet til nasjonale indikatorer på god drift.
 • Vi skal være blant de mest kostnadseffektive sykehusene.
 • Vi skal være et ledende sykehus når det gjelder systematisk utvikling av våre medarbeidere.
 • Vi vil fremme god helse for pasienter og ansatte gjennom å stimulere til et sunt levesett.
 • Vi skal involvere brukerne ved utforming og gjennomføring av våre behandlingsopplegg.

3. Vi konsentrerer vår virksomhet rundt oppgaver vi kan ivareta med høy kvalitet

 • Høy kvalitet på all pasientbehandling skal sikres:
 • Vi konsentrerer oss om oppgaver der vi har tilstrekkelig volum på pasientbehandlingen til å fremme god kvalitet og være basis for forskning.
 • Sykehuset vil søke å vokse med utgangspunkt i oppgaver der vi kan bygge på etablerte fagmiljøer og tilgjengelig kapasitet.
 • Vi skal utføre klinisk forskning med utgangspunkt i sykehusets pasientgrunnlag.
 • Vi skal bruke lokale verktøy for måling av pasienttilfredshet i eget forbedringsarbeid.
 • Vi skal bruke systematisk måling av behandlingsresultat til kontinuerlig kvalitetsforbedring.

4. Lokalsykehuset for Oslo indre by skal kjennetegnes av god samhandling

 • Vår identitet som samhandlingssykehus skal fremmes og utvikles:
 • Våre metoder og rutiner for samhandling med bydelene og øvrige samarbeidspartnere rundt den enkelte pasient skal kontinuerlig utvikles og forbedres.
 • Vi skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å fremme samhandling.
 • Vi skal holde høy aktivitet når det gjelder å utveksle kompetanse med våre samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten og involvere bydelene i pasientbehandlingen.
 • Vi skal aktivt søke å bidra til at omstillinger innen sykehustilbudet i Oslo gjennomføres på en vellykket måte.
 • Vi skal vise samfunnsansvar ved å bidra aktivt til at behovet for sykehuskapasitet i Hovedstadsområdet kan ivaretas i framtiden.


Sist oppdatert 26.01.2021