Lovisenberg Diakonale Sykehus som arbeidsplass

Vi tror på sammenhengen mellom gode vilkår for våre ansatte og god pasientbehandling. Som ansatt ved sykehuset vil du ha en rekke fordeler og rettigheter.

Gode kollegaer og  et godt samarbeidsklima

På sykehuset vektlegger vi tverrfaglighet, felleskap , og følelsen av at vi alle er «lovisenbergere». Vi er stolte av at vi har en kultur og struktur som legger til rette for godt samarbeid på tvers av klinikker, avdelinger og roller. 

Faglig utvikling

Du vil omgis av dyktige kollegaer, dedikerte til kontinuerlig forbedring, faglig utvikling og forskning. Sykehuset har flere forskningsenheter, og samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. 

Velferds- og ansattgoder

Vi har et aktivt bedriftsidrettslag, og alle ansatte har tilgang på gratis treningssenter på området. Ansatte har 15 % rabatt på SATS-medlemskap. Vi er også tilknyttet Lovisenbergkoret. Sykehuset samarbeider med Kanvas-barnehagene om barnehageplasser. I tillegg har vi flere firmahytter til benyttelse av ansatte.  

Forsikringer

Som ansatt på sykehuset er du forsikret i KLP om du blir skadet på jobb eller i fritiden (yrkesskade- og ulykkesforsikring), dør (gruppelivsforsikring) eller blir syk på jobbreise (tjenestereiseforsikring). Forsikringene gir økonomisk trygghet hvis uhellet er ute. Les mer på KLP.

Pensjon

Ansatte på sykehuset har offentlig tjenestepensjon i KLP. Offentlig tjenestepensjon gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet i både gode og dårlige tider, og er en ferdig pakke med både AFP, alderspensjon, uføre- og etterlattepensjon. Med offentlig tjenestepensjon får du alderpensjon fra du tar ut pensjon og resten av livet.

Sentral beliggenhet

Hoveddelen av sykehuset ligger lett tilgjengelig ved Ringvei 2, tilknyttet god offentlig kommunikasjon. Vi har også avdelinger  på andre adresser i byen. Les mer om adkomst til sykehuset​ her.

En etisk og verdibasert arbeidsplass

Vi jobber for å holde grunnverdiene  våre - «kvalitet og nestekjærlighet» - levende. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Sykehuset er omfattet av skriftlige overenskomster som angir hvorledes ulike forhold skal reguleres, primært gjeldende sosiale forhold, lønnsvilkår og arbeidstid. Lønnsfastsettelsen for den enkelte avgjøres av stilling samt utdanning og erfaring. Sykehuset er tilknyttet Spekter som arbeidsgiverorganisasjon og vilkårene i overenskomstene er tilnærmet like helseforetakene. 

Arbeidstakerorganisasjoner

Hovedavtalen har bestemmelser om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eksempelvis regler for samarbeid og medbestemmelse samt tillitsvalgte og partenes gjensidige plikter og rettigheter.  
På sykehuset er følgende arbeidstakerorganisasjoner representert:
 • Den norske legeforening (Akademikerne)
 • Norsk psykologforening (Akademikerne)
 • Norsk tannlegeforening (Akademikerne)
 • Samfunnsviterne (Akademikerne)
 • Fagforbundet (LO)
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (LO)
 • Delta (YS)
 • Negotia (YS)
 • NITO (SAN)
 • Norsk Sykepleierforbund (UNIO)
 • Norske Fysioterapeuters forbund (UNIO)
 • Norsk Ergoterapeutforbund (UNIO)
 • Norsk Radiografforbund (UNIO)
 • Utdanningsforbundet (UNIO)
 • Norsk presteforening (UNIO)
 • Forskerforbundet (UNIO)

Periodeplan

De aller fleste av sykehusets døgnavdelinger har tatt i bruk periodeplan. En periodeplan er en arbeidsplan hvor fordelingen av arbeidstid og fritid følger kalenderen i den aktuelle perioden og hvor planen ikke rullerer, men det utarbeides ny plan for hver planperiode. Avtalen skal legge til rette for god ressursutnyttelse, samtidig som den skal ivareta den enkelte arbeidstakers behov for fleksibilitet og innflytelse med tanke på egen arbeidstid og fritid. 


Sist oppdatert 16.05.2023