Mer om pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende.

Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende.

Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder. Pasienter og pårørende får dermed kunnskap som gir mulighet for medvirkning og mer tilpasset behandling.

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er én av sykehusenes fire oppgaver

 
Sykehusene skal:

  1. behandle
  2. gi pasient- og pårørendeopplæring
  3. utdanne helsepersonell
  4. forske

Spesialisthelsetjenesteloven, 1999

Målet med opplæringen er at pasienter og pårørende:

  • oppnår styrket helse og livskvalitet 
  • får støtte til å mestre sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
  • utvikler grunnlag til å ta informerte og kunnskapsbaserte valg sammen med sin behandler

Opplæringen er integrert i behandlingsforløpet og skal bidra til kvalitet og pasientsikkerhet.

Opplæring individuelt

Opplæring utgjør en stor del av innholdet i samtalene mellom helsepersonell og pasient/pårørende.Pasient- og pårørendeopplæring består av informasjon, undervisning, rådgivning, veiledning, demonstrasjon, fysisk trening, øvelse eller andre pedagogiske metoder. Opplæring bidrar til at pasienten får kunnskap som gir økt forståelse av sin sykdomstilstand og blir i stand til å ivareta egen fysiske og psykiske helse best mulig.

Innholdet i opplæring kan være:

- Orientere om undersøkelse som må utføres for å kunne diagnostisere

- Få frem pasientens reaksjoner på tiltak som skal iverksettes

- Lytte, stille spørsmål og gi innspill til pasientens beskrivelse av symptomer

- Gi pasienten råd om å gjennomføre tiltak, for eksempel operasjon, for å fjerne symptom

- Undervise pasienten om en diagnose

- Undervise pasienten om aktuell medisin og hvilken funksjon medisinen har

- Demonstrere bruk av hjelpemiddel som bidrar til energiøkonomisering, hensiktsmessig bevegelse eller annet

- Informere om og drøfte ulike behandlingsmuligheter

- Lytte til pasientens spørsmål og kommentarer

- Undervise og veilede pasienten i bruk av medisinsk utstyr

- Samtale med pasienten slik at pasienten finner beste løsning av sitt problem

- Veilede pasient og pårørende til endret livsstil gjennom spørsmål, kunnskapsformidling og støtte

- Lede øvelser sammen med pasienten for å trene på stressregulering

I tillegg til samtaler, foregår pasient- og pårørendeopplæring skriftlig, som film, eLæring og ved fysisk aktivitet. Brosjyrer er utviklet på mange områder.

Opplæring i gruppe

Pasientopplæring i gruppe (kurs) innebærer å møte andre med samme sykdom. Erfaring viser at mange deltakere opplever at møte med andre i en velorganisert form på sykehuset, gir ny innsikt i og forståelse av egen situasjon.

Tverrfaglige team underviser og veileder i kursene. Teamene består av helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn som har spesialistkompetanse i forhold til den aktuelle sykdommen.  Dette kan være lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut og andre. En erfaren pasient er medlem av det tverrfaglige teamet og bidrar med eget innlegg i kurset. Kursbrosjyrer.

Andre kurs fungerer mer som samtalegruppe med fagpersoner som gruppeledere. I disse kursene inneholder gruppesamtalen både undervisning og erfaringsdeling og den enkelte deltaker får anledning til å utvikle ny kunnskap og forståelse og bearbeide egne erfaringer sammen med andre.

Se tilbud fra Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Nic Waals Institutt, TAKO og Lovisenberg DPS.
 
”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.”
Odelstingsproposisjon nr. 10 om lov om spesialisthelsetjenesten m m 1999, pkt. 6.8.6. (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999).
 
Se også:

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF

Kompetansesenter i Helse Sør-Øst


Sist oppdatert 16.01.2020