NORFAST-A

Utvikling og testing av et nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag

Studiens hensikt er å utvikle et nytt diagnostisk verktøy for å kartlegge fatigue etter hjerneslag. Dette verktøyet vil kunne ha stor betydning for identifisering av og videre forskning på fatigue.

Om studien

Årlig får omlag 12.000 personer hjerneslag I Norge og av disse er opptil 70% plaget med fatigue (utmattelse) i etterkant av hjerneslaget. Fatigue etter hjerneslag har negativ innvirkning på rehabilitering, og kan føre til redusert fysisk funksjon, livskvalitet og deltagelse i arbeidslivet. Per i dag finnes det ingen diagnostiske verktøy som er utviklet med hensikt å identifisere fatigue etter hjerneslag. Et slikt instrument vil kunne bidra til tidlig diagnostisering i akuttfasen, og fange opp individuelle variasjoner slik at man kan gi god persontilpasset behandling. Studiens hensikt er å utvikle et nytt diagnostisk verktøy for å kartlegge fatigue etter hjerneslag.


Vitenskapelig tittel

Utvikling og testing av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2017

Hvem kan delta?

Dette forskningsprosjektet har tre delstudier. Rekrutering og datasamling til første delstudie er gjennomført. Deltagere til de to siste delstudiene vil bli rekruttert fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. Forskningsmedarbeidere vil ta kontakt med aktuelle pasienter. 

Hva innebærer studien?

Deltagelse i denne studien vil ikke medføre noen form for risiko for deg. Dersom du deltar vil du svare på spørreskjemaer og bli intervjuet av en forskningsmedarbeider. Dette vil ta omtrent en time. 

Vær oppmerksom

Deltagelse i denne studien vil ikke gi deg noen direkte fordeler, men du vil bidra til ny kunnskap som senere kan hjelpe andre. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Johansen Skogestad, sykepleier og Phd-stipendiat 

Medisinsk Klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tlf: 45204916