Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til tjenesteinnovasjon og samhandling i regionen.  Målet med Helse Sør-Øst sin satsning er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.

Publisert 20.03.2023
Sist oppdatert 18.12.2023

I 2023 har ​HSØ har slått sammen de tidligere utlysningene til tjenesteinnovasjon og samhandling. Søknadsfristen er 25. april 2023.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  1. Tjenesteinnovasjons- og samhandlingsprosjekter: Prosjektene forutsetter samarbeid mellom flere helseforetak eller mellom helseforetak og en eller flere kommuner. Maksimalt søknadsbeløp: 1 000 000 kroner.
  2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode løsninger som er gjennomført i andre helseforetak eller i samarbeid mellom andre helseforetak og kommuner. Maksimalt søknadsbeløp: 300 000 kroner.
    ​​
Prosjektmidlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som utgifter til lønn/frikjøp, teknisk støttepersonell, prosjektspesifikt utstyr, drift osv. i henhold til prosjektplanen. Ved søknad om midler til utstyr er det en forutsetning at utstyret er prosjektspesifikt, helt nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, og at det ikke finnes andre finansieringsmuligheter.

HelseSørØst har allerede avsatt en del av årets midler til en målrettet satsning for å innføre brukerstyrte poliklinikker i alle helseforetakene og de private, ideelle sykehusene i regionen.


Ta kontakt med Forskningsavdelingen om du planlegger å søke.