Senter for eliminasjon av hepatitt C

Formål: Å dokumentere eliminasjon av hepatitt C i Norge.

logo

Rasjonale

Siden 2014 ha vi hatt effektiv behandling mot hepatitt C som kurerer infeksjonen hos >95% uten bivirkninger etter en 8-12 ukers tablettkur. Eliminasjon av hepatitt C er dermed mulig og Verdens Helseorganisasjon har som mål å redusere insidens med 80% og mortalitet med 65% innen 2030. Helse- og omsorgsdepartmentet ønsker at Norge skal eliminere hepatitt C innen 2023. Dette forutsetter at helsevesenet lykkes med å identifisere alle infiserte pasienter og nå disse med behandling. I Norge er de fleste hepatitt C-pasienter blitt smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Dette er en sårbar gruppe som ofte har vansker med å nyttiggjøre seg det konvensjonelle helsevesenets tilbud.

Senterets arbeid går derfor ut på å utvikle og dokumentere effekten av nye behandlingsmodeller egnet for å nå de mest marginaliserte pasientene. Videre ønsker senteret å dokumentere viktige aspekter ved hepatitt C-epidemiologi. Gruppen er lokalisert ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og er et samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

For henvendelser: SELIHEP@lds.no

Nordiske HCV interesserte samles i Oslo 2022

Professor Olav Dalgard ved Senter for eliminasjon av hepatitt (SELIHEP) Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo og Akershus Univiersitetssykehus, Lørenskog med samarbeidspartnere arrangerer konferanse om;

«Kan vi i de skandinaviske landene eliminere hepatitt B og C? Hvordan ligger vi an i forhold til WHO sin ambisjon om eliminasjon?»

Dette er tema for et nordisk seminar. Vi vil ha diskusjoner, korte presentasjoner av hepatittprosjekter og oversiktsforelesninger. Sentrale temaer vil være handlingsplaner, brukermedvirkning, behandlingsmodeller, kliniske utprøvinger og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Tid og sted:
Fredag 09.09.22 til Lørdag 10.09.22
Voksenåsen konferansehotell
Oslo, Norge

Se program her.

 • OPPORTUNI-C
  Cluster-randomisert studie av umiddelbar versus standard HCV-behandling av hospitaliserte pasienter

 • Lavterskel HCV-klinikk
  Kohortstudie av HCV-behandling og insidens av reinfeksjon blant injiserende rusmiddelbrukere i Oslo

 • Sykepleie på hjul
  Pasientnær diagnostikk og umiddelbar HCV-behandling av rusmiddelbrukere i kontakt med Fransiskushjelpen
 • HCV i TSB-institusjoner
  Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner med døgntilbud
 • HEPRIS 
  Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant innsatte i norske fengsler
 • Behandlingsopptak
  Registerstudier som over tid dokumenterer opptak til HCV behandling blant rusmiddelbrukere i Norge
 • ACTIVATE
  Serie med internasjonale multisenter behandlingsstudier blant rusmiddelbrukere
 • North Atlantic Reinfection Study
  Internasjonal multisenterstudie av insidens og risikofaktorer for reinfeksjon
   

 • Olav Dalgard, professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus
 • Håvard Midgard, postdoc, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus og gastromedisinsk avdeling OUS
 • Ane-Kristine Finbråten, postdoc, Medisinsk avdeling, LDS og Unger Vetlesens Institutt, LDS
 • Knut Boe Kielland, seniorforsker, NK-ROP Sykehuset Innlandet
 • Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP Sykehuset Innlandet
 • Gunnar Simonsen Thingnes, master-student, Sykepleie på hjul
 • Kristian Nødtvedt Malme, stipendiat, Infeksjonmedisinsk avd Ahus

 • Kjersti Ulstein, lege, Velferdsetaten Oslo kommune
 • Linda Wüsthoff, etatsoverlege, Velferdsetaten Oslo kommune
 • Hilde Kløvstad, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet 
 • Kathrine Stene-Johansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Lars Fadnes, postdoc, Haukeland Universitetssykehus
 • Eva Lassemo, forsker, SINTEF
 • Inge Christoffer Olsen, statistiker, PhD, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology, OUS

 • Jason Grebely, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia
 • Greg Dore, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia
 • Matt Hickman, Professor Bristol University, UK
 • Sigurdur Olafsson, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island
 • Peer B. Christensen, professor, Odense Universitetssykehus, Danmark
 • Soo Aleman, førsteamanuensis, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Martin Kåberg, lege, Sprututbytet Stockholm

SELIHEP har utviklet et flytskjema for utredning og behandling av hepatitt C som skal hjelpe kommunehelsetjenesten med trygg og effektiv kommunikasjonen med sykehuslegene. Når utredningen er gjort kan helsepersonell i kommunen ringe sykehuslegen som fører journal og skriver ut H-resept uten at pasienten trenger å møte opp ved sykehuset. Noen pasienter vil ha levercirrhose og for disse må man prøve å få til en oppfølging i spesiaisthelsetjenesten. Det er ikke alltid det vil lykkes å få etablert cirrhoseoppfølging i denne pasientgruppen, men da er det desto viktigere virusinfeksjonen blir behandlet.

Last ned skjemaet.

Sist oppdatert 18.12.2023