Forskningsutvalget (FU)

Forskningsutvalg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er rådgivende for forskningsaktivitetene ved sykehuset. Utvalget er sammensatt med bred faglig representasjon og vitenskapelig kompetanse.

Forskningsavdelingen tilstreber å ha forskningsutvalgs møter annen hver måned og etter behov. Medlemmer oppnevnes av de respektive for 3 år av gangen. Representasjon fra sykehusets klinikker tilstrebes. Eksterne medlemmer representeres i utvalget. Et flertall av medlemmene skal ha forskningskompetanse. 

Forskningssjef er leder for utvalget og sentral forskningskoordinator er koordinator/sekretær.

FU er prinsipielt rådgivende for ansatte og klinikkledere og skal

  • Bidra til utvikling av forskning ved LDS
  • Sikre kvaliteten på forskningen og på eksterne søknader om forskningsmidler
  • Påse at vedtatte forskningsetiske prinsipper følges
  • Legge til rette for og påse at forskningen planlegges og gjennomføres i henhold til lov, forskrift og avtaler
  • Holde seg orientert om finansieringskilder og søknadsprosedyrer
  • Synliggjøre forskningen ved LDS bl.a. på intranett og internett
  • Evaluere sykehusets forskningsaktivitet.

Sammensetning 2019 - 2020


Leder:                              
Anners Lerdal

Koordinator/sekretær:
Katrin Wirth-Petzold

Medlemmer: 

Amin Amro, VID
Ane-Kristine Finbråten
Christine Råheim Borge
Cilje Sunde Rolfsjord
Hilde Nordgarden
Kaare Morten Gautvik
Kristin Heggdal; LDH
Lars Vasli

Varamedlemmer: 

Anne-Siri Øyen
Anne Raustøl, VID
Jan Egil Stubberud
Maren Falch Lindberg

Sist oppdatert 18.12.2023