Forskningsgruppe for symptomer og helserelatert livskvalitet

Overordnet hensikt med forskningen som gjøres er å utvikle kunnskap om belastende symptomer, helseutfordringer, mestring og behandling av sykdom.

Om forskningsgruppen

Man ønsker å undersøke forhold som bidrar til at pasienter som er innlagt på sykehus eller blir fulgt opp poliklinisk gjenvinner mest mulig egenmestring og deltar aktivt i sin
rehabilitering for å oppnå økt og best mulig helserelatert livskvalitet. Kunnskapsfeltet omfatter også omsorg og behandling ved livets slutt. Forskningen har et klart pasientfokus hvor pasienters erfaringer, pasientrapporterte data og resultatmål, samt utvikling og validering av nye metoder og verktøy av pasientrapportering står sentralt.

Om gruppen og deltagere

Gruppen består av helsepersonell med tverrfaglig bakgrunn der alle har doktorgrad, er ph.d. kandidater eller har mastergrad. Gruppens medlemmer har som mål å møtes hver måned til diskusjon og presentasjon av egen forskning, ideer/samarbeid om forskning og kunnskapsoppdatering om sentrale emner vedrørende gruppens hovedtema. Gruppens medlemmer har forskningskompetanse på kvantitative og kvalitative forskningsdesign, og bidrar med relevant kompetanse fra ulike forskningsprosjekter ved LDS. Gruppen vil være en sentral læringsarena for ph.d.-studenter.

 

Forskningsgruppeleder

Maren Falch Linberg (leder)
Anita Tollisen (nestleder)

Deltagere i gruppen

Det er over 50 deltagere i gruppen.
 
Gruppen møtes den første onsdagen i hver måned. Ta kontakt med Anita Tollisen dersom du ønsker å bli med på møtene.

 


 

Sist oppdatert 19.01.2024