TellMe More: Effekten av et tilbakemeldingssystem for pasienter i BUP

I Norge mottar ca. 5% av barn og ungdom hjelp fra BUP. Til tross for dette relativt høye tallet, finnes det lite forskning på effekten av den behandlingen som gis.

En kvinne med langt hår

Bakgrunn

Det har lenge vært et ønske fra både klinikere og helsemyndigheter å innhente mer systematiske tilbakemeldinger fra våre brukere. Lovisenberg diakonale sykehus, Nic Waals Institutt, startet i 2019 i samarbeid med forskere fra RBUP, implementeringen av et elektronisk tilbakemeldingssystem (TMS) for pasienter og foresatte.

Formål

1)  Å avgjøre effektene av et TMS på symptomreduksjon, behandlingslengde og frafall, 2) å undersøke den opplevde nytteverdien av TMS for terapeuter, pasienter og pårørende, samt innvirkningen av TMS på terapeutisk allianse, 3) å vurdere validiteten av TMS, ved å sammenlikne mål innhentet gjennom TMS med andre variabler (kvantitative og kvalitative).

Metode

Studien har et «stepped wedge» klyngerandomisert kontrollert forskningsdesign, med mål om N=600 totalt. I intervensjonsgruppen mottar terapeutene tilbakemelding i DIPS på variablene rapportert i TMS, og i kontrollgruppen mottar terapeutene ikke tilbakemelding på det pasientene rapporterer. På denne måten vil det være mulig å skille effekten av det å gi tilbakemelding i seg selv, fra effekten av at terapeutene får denne tilbakemeldingen. I tillegg vil kvalitativ metode benyttes for å innhente brukererfaringer.

Resultat

Den tekniske løsningen "TellMe More" gjør det mulig for barn, ungdom og foresatte å gi enkel tilbakemelding via iPad, om symptomer, funksjon og samarbeid med terapeuten, samt mulighet til å definere sine egne "Tre største problemer". Grafer som beskriver utviklingen fra uke til uke, kan gjøres umiddelbart tilgjengelig for terapeutene i DIPS, slik at informasjonen kan brukes i tilpasning av behandlingen. Tilbakemeldingene samles også på gruppenivå i klinikkens kvalitetsregister.  

Konklusjon

Vi er fortsatt i datainnsamlingsfasen, men innen utgangen av 2020 vil vi ha noen foreløpige erfaringer med implementeringen og opplevelsene til terapeuter, pasienter og pårørende med bruken av tilbakemeldingssystemet.

Prosjektleder

Anne-Siri Øyen, prosjektleder. Psykologspesialist og PhD LDS/NWI

Prosjektdeltagere

Hanne-Sofie Johnsen Dahl, hovedveileder, psykologspesialist og Post Doc, UiO og Sykehuset i Vestfold

John Kjøbli, biveileder. Professor II, UiO, forskningsleder RBUP

Milada Småstuen, statistiker, PhD, LDS

Kristian Rognstad, PhD-kandidat, RBUP og UiO

Cilje Sunde Rolfsjord (bildet), psykologspesialist og forskningsleder NWI, PhD-kandidat UiO

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.04.2021