NORFAST-A

Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag

Formålet med prosjektet er å utvikle et kartleggingsverktøy som kan diagnostisere fatigue etter hjerneslag.

En person i hvit frakk

Opp til 70% av de som får hjerneslag vil i ettertid være plaget av fatigue (utmattelse). I dag eksisterer det ikke klare diagnostiske kriterier for fatigue etter hjerneslag eller behandling. Hensikten med prosjektet er derfor å utvikle et kartleggingsverktøy som kan diagnostisere fatigue etter hjerneslag. Pasienter har blitt intervjuet og helsepersonell som jobber med pasientgruppen har deltatt i fokusgruppeintervjuer. I tillegg er en systematisk oversiktsartikkel med analyser av eksisterende instrumenter skrevet. Basert på disse studiene vil et instrument utvikles og testes. Det kliniske verktøyet skal hjelpe personer å uttrykke ulike typer fatigue etter hjerneslag med henblikk på fungering i hverdagen, deltakelse i rehabiliteringsopplegg, og mestring av fatigue.

Avdeling

Medisinsk Klinikk

Finansiering

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Prosjektleder

Anners Lerdal

Prosjektdeltagere

Ingrid Johansen Skogestad, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg
Marit Kirkevold, professor, Universitetet i Oslo
Bent Indredavik, professor, NTNU
Caryl Gay, ph.d. Lovisenberg, USF


Sist oppdatert 21.04.2021