Brukermedvirkning i forskning

Formålet med brukermedvirkning i forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) er å bedre forskningens kvalitet og relevans ved at brukernes perspektiv, behov og erfaringer tas hensyn til.

Vi tar brukermedvirkning seriøst. I sykehusets brukerutvalg sitter personer med førstehåndskunnskap, og som vet hvordan kroppen fungerer i det daglige. Denne kunnskapen er viktig for oss og som bidrar til høy kvalitet i forskningen vår. Brukermedvirkning i forskning er videre en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene (RHF). I søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for hvordan brukere har bidratt i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Ved utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er brukernes perspektiv blitt et av kiriteriene for tildeling av midler. 

Flere av de avsluttede prosjektene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har ført til ny kunnskap og som har forbedret pasientbehandlingen. Det er etablert kontakt med brukerutvalget for å finne gode former for brukermedvirkning i forskningen ved LDS. Vi har innført «speed-date» med representanter fra brukerutvalget og forskere som er obligatorisk for alle som planlegger nye forskningsprosjekter. Hensikten med disse møtene er at forskerne får innspill til hvordan brukermedvirkning kan inngå i forskningsprosjektets ulike faser.

Organisering av speed-date med brukerutvalget. Ta kontakt med sentral forskningskoordinator, Katrin Wirth-Petzold: kwi@lds.no

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Mer om brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus


Sist oppdatert 18.12.2023