Forskningsgruppe for eliminasjon av hepatitt C (opprettet på Ahus)

Formål

Å dokumentere eliminasjon av hepatitt C i Norge. Forskningsgruppen er opprettet under Ahus. Lovisenberg sin del av forskningsgruppen er en undergruppe under Unger-Vetlesens Institutt

Rasjonale

Siden 2014 har vi hatt effektiv behandling mot hepatitt C som kurerer infeksjonen hos >95% uten bivirkninger etter en 8-12 ukers tablettkur. Eliminasjon av hepatitt C er dermed mulig og Verdens Helseorganisasjon har som mål å redusere insidens med 80% og mortalitet med 65% innen 2030. Helse- og omsorgsdepartmentet ønsker at Norge skal eliminere hepatitt C innen 2023. Dette forutsetter at helsevesenet lykkes med å identifisere alle infiserte pasienter og nå disse med behandling. I Norge er de fleste hepatitt C-pasienter blitt smittet gjennom injiserende  rusmiddelbruk. Dette er en sårbar gruppe som ofte har vansker med å nyttiggjøre seg det konvensjonelle helsevesenets tilbud. Forskningsgruppens arbeid går derfor ut på å utvikle og dokumentere effekten av nye behandlingsmodeller egnet for å nå de mest marginaliserte pasientene. Videre ønsker gruppen å dokumentere viktige aspekter ved hepatitt C-epidemiologi. Gruppen ledes fra Akershus Universitetssykehus og er et samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Universitetssykehus.


Pågående prosjekter

Opportuni-C
Cluster-randomisert studie av umiddelbar versus standard HCV-behandling av hospitaliserte pasienter

Lavterskel HCV-klinikk
Kohortstudie av HCV-behandling og insidens av reinfeksjon blant injiserende rusmiddelbrukere i Oslo

Sykepleie på hjul
Pasientnær diagnostikk og umiddelbar HCV-behandling av rusmiddelbrukere i kontakt med Fransiskushjelpen

HCV i TSB-institusjoner
Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant  pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner med døgntilbud

HEPRIS 
Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant innsatte i norske fengsler

Behandlingsopptak
Registerstudier som over tid dokumenterer opptak til HCV behandling blant rusmiddelbrukere i Norge

ACTIVATE
Serie med internasjonale multisenter behandlingsstudier blant rusmiddelbrukere

North Atlantic Reinfection Study 
Internasjonal multisenterstudie av insidens og risikofaktorer for reinfeksjon

Hovedmedlemmer

Olav Dalgard, professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus

Håvard Midgard, postdoc, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus og gastromedisinsk avdeling OUS

Ane-Kristine Finbråten, postdoc, Unger Vetlesens Institutt LDS

Knut Boe Kielland, NK-ROP Sykehuset Innlandet

Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP Sykehuset Innlandet

 

Nasjonale samarbeidspartnere

Kjersti Ulstein, lege, Velferdsetaten Oslo kommune

Linda Wüsthoff, etatsoverlege, Velferdsetaten Oslo kommune

Hilde Kløvstad, avdelingsleder Folkehelseinstituttet

Kathrine Stene-Johansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Lars Fadnes, postdoc, Haukeland Universitetssykehus

Eva Lassemo, forsker, SINTEF

Inge Christoffer Olsen, statistiker, NorCRIN

Internasjonale samarbeidspartnere

Jason Grebely, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia

Greg Dore, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia

Matt Hickman, Professor Bristol University, UK

Sigurdur Olafsson, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island

Peer B. Christensen, professor, Odense Universitetssykehus, Danmark

Soo Aleman, førsteamanuensis, Karolinska Institutet, Stockholm

Martin Kåberg, lege, Sprututbytet Stockholm

 


Sist oppdatert 10.02.2021