Diagnose

Munnhelse ved sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse (munnhelse) ved sjeldne diagnoser er en del av TAKO-senteret (TAnnhelseKOmpetansesenteret). Oppgavene til nasjonale kompetansetjenester er å bygge kompetanse og spre kunnskap. Derfor møter vi på TAKO-senteret mennesker med sjeldne diagnoser, bidrar i kartlegging og diagnostisering av sjeldne diagnoser og munnhulefunn knyttet til disse. Noen ganger bygger vi kompetanse gjennom å behandle. Senteret er ett av ni kompetansesentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). En nasjonal kompetansetjeneste har ikke behandlingsansvar. Behandling skal derfor gjøres i samarbeid med lokale fagfolk.

Utredning

Alle fagpersoner som jobber med sjeldne diagnoser kan henvise deg til TAKO-senteret dersom du har en sjelden diagnose og har utfordringer med munnhelse eller funksjon. Vi kan også bidra som ledd i en diagnostisk utredning av en mistenkt sjelden diagnose. En sjelden diagnose definerer vi som en medfødt og varig tilstand som færre enn 1/10.000 i befolkningen eller under 500 individer i Norge har.

Vi har et eget henvisningsskjema. Der står det hva henvisningen bør inneholde.  Alle henvisninger vurderes i et eget inntaksteam. Dersom vi ser at henvisningen ikke omhandler en sjelden diagnose eller gjelder problemstillinger som det finnes bedre kompetanse på andre steder, gir vi tilbakemelding og veiledning om dette. Hvis vi avgjør at det skal gis et tilbud ved TAKO-senteret, får du innkalling til time i første brev.

Behandling

Når du kommer til TAKO-senteret første gang vil du mest sannsynlig møte et tverrfaglig team.  Et tverrfaglig team kan bestå av (spesial) tannlege/tannpleier, logoped og fysioterapeut. Vi gjør standardiserte tester og intervjuer for å kartlegge munnens funksjonsnivå. Vi gjør en generell tannhelseundersøkelse og en mer spisset undersøkelse avhengig av hvilken problemstilling du er henvist for. Vi tar røntgenbilder ved behov og i enkelte tilfeller blodprøver.

Oppfølging

Etter hjemreise sender vi en epikrise til den som har henvist deg og andre involverte behandlere. Du får kopi av epikrisen som vil inneholde eventuelle funn og anbefalinger og gi forslag til videre behandling og oppfølging.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo