Behandling

Vedolizumabbehandling

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal behandles med vedolizumab.

Vedolizumab er et såkalt "anti-integrin". Betennelsen i tarmveggen vil tiltrekke stadig flere hvite blodlegemer som igjen skaper mer betennelse. Vedolizumab blokkerer et molekyl (integrin) på hvite blodlegemer i blodet. Dermed kan ikke hvite blodlegemer på vei til tarmen hekte seg fast til blodåreveggen og komme seg ut i tarmveggen og til betennelsen. På denne måten hemmes betennelsesreaksjonen, og sykdomsaktiviteten reduseres. Vedolizumab påvirker bare en begrenset del av hvite blodlegemer og klarer ikke fjerne hvite blodlegemer som allerede finnes i tarmveggen. Derfor tar det ofte flere måneder før full effekt oppnås. Vedolizumab tilhører medikamentgruppen "biologiske legemidler". Alle biologiske legemidler gir en viss hemming av immunsystemet. Dette medfører en redusert betennelsesaktivitet, men kan også gi mulige bivirkninger og komplikasjoner, som infeksjoner.

Henvisning og vurdering

Hemming av immunforsvaret kan medføre at «sovende» infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner rammer kraftigere eller varer lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene. Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Andre viktige tilstander

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å påvise andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Før

Graviditet og amming

Det foreligger foreløpig ikke nok kunnskap og erfaring med bruk av vedolizumab under graviditet og amming. Selv om det ikke er påvist fosterskadelige effekter, vil man kun vurdere behandling med vedolizumab under graviditet dersom det foreligger aktiv sykdom eller stor risiko for tilbakefall ved behandlingsstopp. Vurderingen gjøres individuelt.

Ubehandlet aktiv sykdom under graviditet utgjør sannsynligvis en betraktelig større risiko for fosteret.

Amming: Det foreligger foreløpig ikke data på overgang i morsmelk. Sannsynligvis vil nivået være lavt og risiko for påvirkning av barnet vil være liten.

NB! Ved biologisk behandling i svangerskapet bør barnet ikke få levende Rotavirusvaksine (gis vanligvis innen tre til fire måneder etter fødsel).

Vaksiner

Vi anbefaler vaksinasjon mot en del tilstander som kan skape komplikasjoner ved biologisk behandling (noe svekket immunforsvar):

  • Influensavaksine. Bør tas årlig hos fastlegen.
  • Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse). Bør tas hvert 5. år hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine – anbefales dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (f.eks. Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan bli eksponert (f.eks som helsepersonell). 
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) –  kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og anbefales til unge kvinner som starter med biologisk behandling som vedolizumab fordi det kan være en viss økt risiko for HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (mot vannkopper) – anbefales dersom Varicella zoster blodprøve viser manglende immunitet fordi vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar. 

NB! Ikke ta levende vaksiner så lenge du behandles med vedolizumab . Levende vaksiner (BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gul feber, polio oral og tyfus oral) må tas senest 3 uker før oppstart eller 3 måneder etter avsluttet behandling. 


 

Under

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert, blir du innkalt til en oppstartskonsultasjon hos en sykepleier. Der får du nøyere forklaring om hvordan behandlingen foregår. 

Medikamentet gis som en infusjon i armen, intravenøst via en infusjonspumpe.

Behandlingen foregår på et eget behandlingsrom, hvor en sykepleier vil sjekke blodprøvene, stille rutinemessige spørsmål angående sykdomsaktiviteten og deretter gi medikamentet.

Du får behandling tre ganger i løpet av de første seks ukene, deretter hver åttende uke. Behandlingsintervallet kan bli endret etter hvert ut fra behandlingsresponsen. Det tar 30 minutter å tilberede vedolizumab og infusjonen gis så over 30 minutter. Etter de første to behandlingene er det en observasjonstid på to timer for å sjekke om du får reaksjoner på medikamentet. Deretter blir observasjonstiden kortet ned til en time.

Etter

Kontrollopplegg og prøvetaking

Vanligvis kommer du til konsultasjon hos sykepleier hver åttende uke i forbindelse med vedolizumabinfusjonene. Konsultasjon hos lege avtales fire til tolv uker etter oppstart av behandlingen, deretter vanligvis hver sjette måned. 

Rutineblodprøver, bl.a. hemoglobin og CRP (hurtigsenkning), tas før hver behandling med vedolizumab. Du får skjema for blodprøvetaking på forhånd, og prøvene kan tas på fastlegekontoret ditt to dager før eller på sykehuset dagen før infusjonen starter Resultatet må være klart før behandlingen gis.

Vi ønsker også å måle konsentrasjonen av vedolizumab i blodet for å sikre at du får høy nok dose, første gang etter 10 ukers behandling, deretter hver 6 måned så lenge du mottar vedolizumab.

Avføringsprøve for å måle calprotectin i avføring bør sendes inn ca. hver 3. måned det første året for å følge behandlingsrespons. Deretter er det nok med prøve hver 6. måned, eller etter avtale med legen. Utstyr til prøvetaking kan du hente på gastropoliklinikken eller få tilsendt ved henvendelse på telefon.

Behandlingsvarighet

Hvis vedolizumab har effekt i løpet av tre til fire måneders bruk, vil behandlingen oftest fortsette minst 12 måneder for å holde sykdommen under kontroll over tid. Behandlingsvarigheten for biologisk behandling som vedolizumab er ikke fastlagt utover dette, men ved god respons vil mange fortsette så lenge medikamentet har effekt, det vil si i flere år.

Etter minst ett års behandling kan behandlingen vurderes avsluttet dersom du har vært uten tegn til aktiv sykdom (symptomfri med normale blodprøver og normal calprotectin i avføringen) de siste seks månedene.

Vær oppmerksom

Reaksjoner på infusjonen

De fleste tolererer medikamentet godt. Cirka 1 av 10 kan reagere på medikamentet og oppleve bivirkninger i forbindelse med infusjonen:

  • Rødhet/kløe i armen der infusjonen blir gitt
  • Kvalme, svimmelhet og generell kløe
  • Klem i brystet eller pustebesvær
  • Senreaksjon tre til ti dager etter infusjon med feber, hodepine, kvalme, leddsmerter, muskelsmerter, rødme i huden. Dette er sjeldent.
  • Alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne.

Andre bivirkninger og forholdsregler

Vedolizumab kan gi noe nedsatt immunforsvar. Det betyr at du kan være mer mottakelig for infeksjoner som forkjølelse, halsbetennelse, bihulebetennelse, lungebetennelse og infeksjon i urinveiene (blærekatarr). Infeksjoner kan være kraftigere enn ved upåvirket immunsystem. Alvorlige infeksjoner forekommer meget sjelden ved behandling med vedolizumab.

Ta kontakt med behandlende lege så snart som mulig dersom du skulle oppleve nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser, talevansker, kraftsvikt i armer eller bein eller hukommelsestap. Dette kan være tegn på en svært sjelden, alvorlig bivirkning ("progressiv multifokal leukoencefalopati") som gjør at behandlingen må stanses. (Bivirkningen er så langt ikke påvist ved vedolizumab, men ved andre lignende legemidler.)

Oppsøk lege (vanligvis fastlege) ved enhver mistanke om infeksjon, for undersøkelse, relevante prøver og eventuelt rask oppstart av antibiotikabehandling. Tegn på infeksjon kan være feber, vedvarende host, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diare, sår/utslett, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer. Om du ikke får tak i fastlegen kan du kontakte legevakten.

Ved infeksjon må behandlingen med vedolizumab utsettes til du er infeksjonsfri. Dette vurderes av lege på gastroavdelingen.