Barn under radaren

Barn under radaren er et tiltak for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling ved psykiatrisk og medisinsk akuttmottak, medisinsk intensiv overvåking og akutteamet ved Lovisenberg Diakonale sykehus

Barn under radaren tar utgangspunkt i en sjekkliste fra Nederland som er implementert ved alle landets akuttmottak etter suksessfull utprøving ved Sørlandet sykehus. Sjekklisten benyttes i sykehusets møte med voksne omsorgspersoner som får helsehjelp i forbindelse med intox og annen rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Sjekklisten består av spørsmål som skal bidra til å kartlegge barnets omsorgssituasjon og hjelpe helsepersonell i vurderingen av om kriteriene for opplysningsplikten til barneverntjenesten er tilstede.
Akuttmottakene, medisinsk intensiv overvåking og ambulant akutteam kommer hvert år i kontakt med voksne personer i forbindelse med intox og annen rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Blant disse finnes omsorgspersoner med ansvar for mindreårige barn.

Mørketall

Det er grunn til å tro at det er store mørketall blant barn som opplever mishandling og alvorlig omsorgssvikt og at hjelpen ofte kommer for sent, når barnet allerede har begynt å vise symptomer i form av skader eller problematferd. Helsepersonell er blant de som har mulighet til å fange opp disse barna på et tidligere tidspunkt.

Barn under radaren er utviklet gjennom systematisk innhenting og bruk av forskningsbasert litteratur samt samarbeid med forskningsgruppen bak piloten i Nederland og BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Brukerinvolvering

Brukerperspektivet vært sentralt for implementeringen av tiltaket. Både Ungdomsrådet og Brukerutvalget vil involveres i prosjektet, samt barneverntjenesten og barnevernvakten.

Barn under radaren er et tiltak med nasjonalt potensial, med mål om å senke de norske mørketallene for omsorgssvikt og barnemishandling og sikre at barnet og familien får hjelp på et tidligere tidspunkt.

Sist oppdatert 21.02.2024