Kurs i depresjonsmestring - Kveld

Dette kurset går ukentlig over 8 uker med oppfølging i etterkant.

Informasjon til kursdeltakeren

Hvem er kurset for?

Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

Symptomene kan være

 • Fravær av glede og følelse av nedstemthet
 • Isolasjon/sosial tilbaketrekking
 • Inaktivitet og initiativløshet
 • Nedsatt selvfølelse/ følelse av å være verdiløs
 • Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer
 • Søvnproblemer
 • Urofølelse
 • Grubling, irritabilitet

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv tilnærming og metodikk. Kognitiv tilnærming har vist seg svært effektiv i mestring av depresjon, og er velegnet for å bedre livskvalitet over tid, også i form av forebygging av ny depresjon.

Deltakerne får opplæring og trening i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker depresjon.

Det er ikke nødvendig å eksponere egne problemer i gruppen, men deltagelse forutsetter aktiv deltagelse, kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset

Målet med kurset

 • Lære metoder og verktøy for depresjonsmestring
 • Redusere graden av nedstemthet/depresjon
 • Redusere varigheten av depresjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Informasjon til henvisende lege eller behandler

Målgruppen er personer med milde til moderate symptomer på depresjon. Kurset passer ikke ved rusproblematikk, selvmordsfare eller psykoselidelser. Kurset kan anvendes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling.

For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet. Kurslederen må derfor ha en individuell for samtale med kursdeltakerne før kursstart. Det understrekes imidlertid at selv om kurset arrangeres av spesialist-helsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette.

Kurset arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS. Deltakerne må være i målgruppen for Raskere tilbake(dvs. har et arbeidsforhold).

Metode

Kurset bygger på en kognitiv tilnærming og er et psykoedukativt (læringsorientert) tiltak. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanker og handlings-mønstre. Kurset ledes av psykologer.

Henvisning

Kursdeltakerne henvises til kurset fra fastlege eller behandler i annen helsetjeneste. Merk henvisingen med Raskere tilbake, og skriv at det gjelder Kurs depresjonsmestring.

Henvisning sendes til: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo.
NB! Vennligst oppgi et aktuelt telefonnummertil deltakeren (gjerne mobil).

Sist oppdatert 13.06.2019