Bedre selvfølelsen

Kurset er basert på 9 kurssamlinger og hjemmearbeid med kursleksjoner som deltakerne får utdelt. Det er mulig, men ikke nødvendig å snakke noe om egne vansker i gruppen.

​Informasjon til kursdeltakeren

Hva er lav selvfølelse?

Selvfølelse dreier seg om de tankene vi har om oss selv, og den verdi vi tillegger oss selv som enkeltmennesker. Lavselvfølelse innebærer vansker med å akseptere seg selv og en opplevelse av å være mindre verdt enn andre mennesker. En har gjerne en grunnfølelse av at en ikke er godnok eller at det er noe galt med en. Dette kan føre til en rekke plager som selvkritikk og depresjon, angst og bekymring over egen evne til mestring, perfeksjonisme og vansker i relasjoner til andre mennesker.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som:

  • Ønsker å få en rekke nyttige verktøy som bidrar til å bygge opp selvfølelsen slik at du i større grad opplever selvaksept.
  • Ønsker å få utdelt kursmateriale som du kan bruke til egentrening mellom kurssamlingene.
  • Ønsker å lære om hvordan du kan mestre selvkritikk og en opplevelse av ikke å være god nok eller at det er noe galt med deg.
  • Ønsker å lære om hvordan du kan mestre angst i forhold til at du ofte tviler på egen evne til mestring.
  • Ønsker å lære hvordan du kan legge større vekt på dine positive egenskaper og ressurser i opplevelsen av deg selv.

Hva går kurset ut på?

Først lærer du hva lav selvfølelse er og hvordan lav selvfølelse kan henge sammen med angst og depressive plager. Deretter lærer du hvordan du på en hensiktsmessig måte kan håndtere selvkritikk og bekymring rundt egen evne til mestring. Videre rettes fokus mot trening i selvaksept og utforsking av egne positive egenskaper og ressurser. Målet med kurset er å gi deg noen nøkler for å bygge opp en mer balansert oppfatning av deg selv, noe som vil gjøre deg mindre sårbar for angst og depressive plager.

Kurset er basert på 9 kurssamlinger og hjemmearbeid med kursleksjoner som deltakerne får utdelt. Det er mulig, men ikke nødvendig å snakke noe om egne vansker i gruppen.

Noe av kursmaterialet deles ut i forkant av kurset slik at du har noe å jobbe med mens du venter på kursstart.

Informasjon til henvisende lege eller behandler

Målgruppen for Kurs for å bedre selvfølelsen er personer med milde/moderate depresjoner, ulike angstlidelser samt interpersonligevansker av lettere grad, eller en kombinasjon av de forutnevnte. Kurset passer ikke ved selvmordsfare eller psykoselidelser. Kurset kan anvendes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling.

Det avholdes forsamtalerfor alle potensielle kursdeltagere for å kunne vurdere om kurset egner seg. Det understrekes imidlertid at selv om kurset arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisksenter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette.

Kurset arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS. Personer som er i målgruppen for Raskere tilbake(dvs. har et arbeidsforhold og sykepengerettigheter) vil derfor bli prioritert.

Metode

Kurset bygger hovedsakelig på sentrale elementer fra kognitiv-atferdsterapi, og noen elementer fra mindfulness-basert terapi. Deltakeren får grundig opplæring i en rekke kognitive selvhjelpsteknikker som relateres til et humanistisk verdisyn. Kurset består av 9 samlinger med undervisning og praktiske øvelser. Deltakeren får utdelt lesestoff og lydfiler som brukes til egentrening mellom samlingene.

Henvisning

Kursdeltakerne henvises til kurset fra fastlege eller behandler i annen helsetjeneste. Merk henvisingen med Raskere tilbake, og skriv at det gjelder Kurs for å bedre selvfølelsen.

Henvisning sendes til: Lovisenberg Diakonale Sykehus, pb4970 Nydalen, 0440 Oslo.
NB! Vennligst oppgi et aktuelt telefonnummertil deltakeren (gjerne mobil).

Sist oppdatert 17.02.2021