Hva er gruppebehandling?

Gruppebehandling er forskjellig fra individualbehandling fordi mye av det som skjer i terapien foregår mellom gruppemedlemmene her og nå.

Grunntanken er at medlemmene kan hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige, og er der for å jobbe med seg selv; for å gi og for å få.
Denne samhandlingen kan gi oppdagelse av fellesskap, gjenkjennelse og gjensidighet. Ved å støtte hverandre, utveksle ideer, forslag og løsninger, kan det enkelte medlemmet få inspirasjon og mot til endring. Gruppebehandling handler også om å gi hverandre motforestillinger og nye forestillinger, å eksperimentere, utforske og oppnå ny innsikt.

Hvem passer gruppebehandling for?

For å kunne delta i gruppebehandling må man ha et ønske og en motivasjon for å jobbe med endring i gruppe. Videre må man være villig til å vise åpenhet innad i gruppen og å ivareta taushetsplikten utad.

Målgruppebeskrivelse

Voksne mellom 18 og 67 år med psykisk lidelse som er vurdert å kunne
nyttiggjøre seg av gruppebehandling. Ingen spesifikke diagnosekrav, men
pasienten bør ha problematikk som passer med den enkelte behandlingsgruppens mål og metode.

Pasienten må ha ønske om og motivasjon for å jobbe med egne
endringsprosesser i gruppe. Det er også viktig at deltakerne

  • evner å møte til avtalt tid.
  • ønsker å reflektere over egne og andres reaksjoner.
  • er åpen for å jobbe målrettet med behandlingsmål.

For å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling bør basale behov som bolig og mat være dekket.

Det er forventet at gruppedeltakerne ikke er ruspåvirket i behandlingstimene. Det er heller ikke tillatt å medbringe rusmidler.

Seksjon gruppebehandling tilbyr tjenester til innbyggere i bydel St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka, men fritt sykehusvalg gjelder også her.

For å komme i behandling trenger man henvisning fra lege eller psykolog.
Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale sykehus
Seksjon Gruppebehandling
Postboks 4970, Nydalen
0440 Oslo


Sist oppdatert 24.02.2021