Pastoralklinisk utdanning

PKU er en meritterende videreutdanning i sjelesorg for prester og diakoner. Lovisenberg var det første sted i landet som innførte denne utdanningen tidlig på 50-tallet.

Utdanningen har gjennomgått mange utviklingsfaser, og er i dag landets mest omfattende og etterspurte spesialistutdanning i sjelesorgfaget.

PKU på LDS er et 11-ukers fulltidsstudium (400 timer). I Norge er ett PKU-kurs (PKU501) vanligvis obligatorisk for å få ansettelse som sykehusprest. Fortsetter man ut over det, til PKU502 og PKU503, må man være innrullert i videreutdanningsprogrammet «Master i klinisk sjelesorg» i regi av MF vitenskapelig høyskole. For å få denne 120 poengs disiplinbaserte mastergraden, kreves det i tillegg til PKU501, 502 og 503, en masteroppgave og en del mindre teoretiske kurs i sjelesorgrelaterte emner. LDS har inngått avtale med MF om driften av dette utdanningsprogrammet.

Mastergraden er en spesialistutdanning i sjelesorg. I tillegg danner den grunnlag for opptak i veilederutdanning i PKU (som eies av MF vitenskapelig høyskole). To av våre sykehusprester har denne sertifiseringen. 

Hvert semester kommer 5-6 prester og diakoner til LDS for PKU. Klinisk praksis under veiledning er en viktig del av utdanningsprogrammet. Derfor tjenestegjør PKU-deltakerne som sykehusprester på noen av postene.

Henvendelser kan rettes til sykehusprestene/ sertifiserte veiledere i PKU Bergljot Hauglid og Svein Bjarte Mangersnes, telefon 23 22 50 00.

For mer informasjon om Pastoralklinisk utdanning, se Håndbok for PKU i Norge.

Norsk PKU har en gjensidighetsavtale med Association for Clinical Pastoral Education (CPE) i USASist oppdatert 24.06.2019