Om prestetjenesten

Lovisenberg Diakonale Sykehus har egen prestetjeneste. Prestene står til disposisjon både for pasienter og pårørende, inneliggende pasienter og dagpasienter. Sykehuset har også videreutdanning for prester; pastoralklinisk utdanning.

Samtaler og sjelesorg

Kontakt og sjelesørgeriske samtaler med pasientene er en av de viktigste oppgaver i prestetjenesten. Det kan handle om religiøse og eksistensielle spørsmål, bearbeiding av sorg, tap, konflikter eller kriseopplevelser. Det kan også dreie seg om hjelp til å vedlikeholde andaktsliv i en ny og vanskelig situasjon. Det er ingen forutsetning at man deler kirkens tro for å få en fortrolig samtale med prest. Prestetjenesten formidler også kontakt med prest eller tilsvarende fra andre trossamfunn og religioner, der et er ønskelig.

Samtalegrupper for pasienter

I tillegg til individuelle samtaler, leder prestene samtalegrupper om livs- og verdispørsmål på flere poster ved sykehuset.

Alle gruppene er en integrert del av behandlingstilbudet og en fagperson fra behandlingsteamet er alltid med som medleder. Slik sikres den tverrfaglige kontinuiteten til det øvrige behandlingsprogrammet.

Målsetting med gruppene er blant annet å hjelpe deltagerne til å tydeliggjøre sine personlige verdier og ressurser. Sykdom reiser ofte eksistensielle spørsmålene rundt mening, livssyn, gudstro, det gode / det onde, liv og død. I denne situasjonen kan behovet for og bevissthet om livskilder bli viktig for selv mestringen. I en slik gruppe kan mange pasienter oppleve en ramme som er trygg nok til at viktige spørsmål og verdier kan tydeliggjøres og utforskes. Erfaringer kan deles samtidig som en kan både få og gi støtte til andre i liknende situasjoner.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Hver søndag og helligdag er det gudstjeneste på LDS kl. 11.00, første og tredje søndag i måneden gudstjeneste med nattverd. Pasienter som ikke er i stand til å komme til gudstjeneste kan få nattverd på sine rom etter gudstjenesten, forutsatt at annet personale formidler beskjed til vakthavende prest. På Hospice er det gudstjeneste på hverdager hver måned.

Forbønn

En gang i uken er det forbønnsgudstjeneste i Sykehuskirken, LDS. Gudstjenesten forrettes av sykehusprestene og ansatte er velkommen til å være med. I gudstjenesten bes det for alle sykehusets klinikker, ansatte og pasienter og spesielle forbønnsbehov som er formidlet til prestetjenesten i løpet av uken.

'Ord for søndagen'

er prestetjenestens publikasjon som kommer ut hver måned og deles ut på alle avdelinger. Den legges også ut på intranett.

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt

Prestene har absolutt taushetsplikt. Dette innebærer at prestene ikke har plikt til å føre journalnotater i forbindelse med pasientsamtaler. Men taushetsplikten forhindrer ikke prestene fra å bidra aktivt i de tverrfaglige team, ut fra sitt eget faglige ståsted, med synspunkter på hvordan pasienter behov kan ivaretas med sikte på fullverdig behandling der de fysiske, psykiske, sosiale så vel som åndelige behov er i fokus.

Båreandakter, gravferd og bårekapellet

Bårekapellet ligger i egen bygning i nordøstre hjørnet av sykehusbygningen på Lovisenberg. Etter pårørendes ønske forretter sykehusprestene båreandakter fra sykehusets bårekapell, fortrinnsvis mellom kl. 1400 og 1430. Båreandakt er ingen erstatning for gravferd. Denne er en gammel skikk og markerer utkjøring av kisten til det stedet der gravferd skal finne sted. Gravferd, ofte kalt begravelse eller bisettelse, forrettes etter biskopens pålegg av menighetsprestene. Menighetsprestene forretter gravferd i sognekirkene, på gravlundene og i sykehusets kapell.

Av og til medvirker sykehusprestene ved en andakts- eller minnestund sammen med familien på sykerommet kort tid etter dødsfallet, før den døde legges i kiste.

Sist oppdatert 04.04.2019