Hvorfor sykehusprester?

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren.

Slik sett er sykehusprestetjeneste en tjeneste som kommer både fra kirken og fra sykehuset.

De aller fleste norske sykehus har ansatt sykehusprester. Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle pastoralkliniske arbeidet i helsesektoren.

Sykehusprester er både kirkens prester i sykehuset, og en av sykehusets mange profesjonelle yrkesgrupper i det tverrfaglige miljø. Slik sett er sykehusprestetjeneste en tjeneste som kommer både fra kirken og fra sykehuset.

Pasientens rettigheter og behov er den viktigste begrunnelsen for en slik tjeneste sett fra sykehusets side. Sykdom, usikkerhet omkring helse og egen framtid, lidelse og død bringer oss i kontakt med våre dypeste og mest grunnleggende livsverdier. En sykehusinnleggelse må derfor gi rom for å møte pasientens åndelige, religiøse, eksistensielle behov. Sykehuspresten skal gjøre tilgjengelig de forskjellige kirkelige tjenester som er ønsket og som gir mening for pasientene. Dette gjelder både kirkelige handlinger, gudstjenester og individuelle sjelesørgeriske samtaler. Sykehusprestene skal, hvis det er ønsket, også bistå i å formidle kontakt med sjelesørgere for pasienter med annen kirkelig/livssynsmessig tilhørighet.

Vårt helsevesen skal ha et helhetlig syn på mennesket i behandlingen og omsorgen for pasientene. Det betyr at pasientens lidelse ikke bare kan isoleres til den bestemte sykdommen som skal behandles. Pasientens situasjon rommer alltid og samtidig en fysisk, sosial, psykisk og åndelig/eksistensiell dimensjon. Denne helheten kan ikke splittes opp i forståelsen av pasienten, av lidelsen og av behandlingen og omsorgen. Sykehuspresten skal i det tverrfaglige arbeidet være med å fokusere på den del av helheten som berører pasientens åndelige, religiøse, eksistensielle verdier, ressurser og anliggender.

Vårt sykehus er et diakonalt sykehus med et verdigrunnlag som i særlig grad forplikter til å ha et slikt helhetlig perspektiv på pasienten, behandlingen og fagutviklingen. Hovedmålet for prestetjenesten er nært knyttet til sykehusets overordnede visjon:

"Helhet i menneskesynet, kompetanse og engasjement skaper vårt pionersykehus."

Fra sykehusets strategiske mål finner vi:

"Livssynsrelaterte og eksistensielle behov i forbindelse med sykdom skal møtes med respekt, kunnskap og oppmerksomhet."

Prestetjenesten
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0440 Oslo
eller send mail til oss: Eirik.os@lds.no

Nyttige lenker:

www.prest.no

www.enhcc.eu

Sist oppdatert 04.04.2019