Logopedi i Medisinsk klinikk

Logopedtjenesten tilbyr vurdering av språk-, tale-, spise- og svelgevansker, for inneliggende og polikliniske pasienter.

For inneliggende pasienter tilbys opptrening i akuttfasen (dag 0-rehabilitering). Polikliniske pasienter kan tilbys inntil 10 timer intermediær-rehabilitering.

Pasientgrupper

Tilbudet er for voksne pasienter som har ervervede sykdommer og skader der det ikke tidligere har vært foretatt vurdering/behandling av logoped. En kan vurderes på nytt dersom det har forekommet vesentlig endring i funksjonsnivå fra tidligere vurdering, som følge sykdomsutvikling eller annen sykdom/skade.

Henvisning

I klinikk for medisin mottar logopedene interne henvisninger fra det øvrige personalet, og deltar i det tverrfaglige teamet rundt pasientene. Leger i andre klinikker ved sykehuset kan henvise som primær, intern henvisning ved behov. Henvisninger fra eksterne leger skal rettes til Geriatrisk Poliklinikk.
Barn og voksne med medfødte problemstillinger skal normalt henvises til den kommunale PP-tjenesten eller voksenopplæringen, men barn med med sjeldne syndromer kan henvises til TAKO-senteret.

Kompetanseheving

Logopedtjenesten kurser helsepersonell innen håndtering av overnevnte vansker, og holder foredrag internt og eksternt på forespørsel. Det tilbys også praksisplasser for logopedstudenter ved Universitetet i Oslo.

Sist oppdatert 22.02.2021