Svarrapportering

De vanligste analysene utføres så snart prøven er mottatt og registrert. Resultatene vil da være klare samme dag.

Generelt

Rekvirenter som er elektronisk oppkoblet til Laboratorium for medisinsk biokjemi vil motta resultater fortløpende.

Andre rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat er ferdig, men kan be om resultater over telefon (se nedenfor ang telefonnummer og tider).

Alle eksterne rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat foreligger.

Vi har ikke anledning til å gi ut resultater direkte til pasient. Unntak er INR og blodsukker. Pasienter må derfor henvende seg til rekvirerende lege for å få oppgitt resultatene.

Øyeblikkelig hjelp vil analyseres så fort som mulig etter mottak av prøven og resultater vil være klare innen 1,5 timer.

Telefonsvar

Rekvirenter kan ringe på telefon-nr: 23 22 64 54 (helst mellom kl 12.30 - 15.00)

Ved øyeblikkelig hjelp og ved sterkt patologiske resultater vil resultater bli telefonert til rekvirent (se ringegrenser nedenfor).

Ringegrenser

Laboratoriet har i samråd med medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehuset laget en liste over hvilke analyser som skal telefoneres rekvirent ved patologiske svar.

Dersom man ikke oppnår kontakt med rekvirent varsles vakthavende lege på medisin for analysene markert med Δ i tabellen.

Når er patologisk resultat i henhold til tabellen nedenfor er telefonert, dokumenteres dette med en kommentar sammen med resultatet. Kommentaren inneholder hvem som har mottatt beskjeden, dato, klokkeslett og hvem som har gitt beskjeden.

Analytt - Svar
Hemoglobin < 7,0
Hvite < 2,0, > 20,0
Δ Nøytrofile < 0,5
Trombocytter < 50
Malaria (antigentest) positiv
Δ INR > 5,5
Fibrinogen < 1,0
Natrium < 120, > 160
Δ Kalium < 2,5, > 6,0
Δ Kalsium < 1,8, > 3,0
Kreatinin > 600
Δ Glukose < 2,0, > 25,0
Δ Troponin T > 30
CK > 10 000
Δ Lithium > 1,3
Δ Digoksin > 2,6
Paracetamol > 500
Δ Blodkultur   positiv
Δ Legionella positiv

Skriftlig svarrapport

Skriftlige svarrapporter inneholder bl.a rekvirentinformasjon, pasientidentifikasjon og prøvetakingstidspunkt. Resultatene er sortert etter analysegrupper med tilhørende referanseområde. Resultater angis med analysens enhet, samt om de er utenfor referanseområdet (L / H). Eventuelle kommentarer knyttet til et resultat vises på linjen under. Akkrediterte resultater markeres med en "A".

Skriftlige svarrapporter sendes med budtjeneste eller ordinær post.

Korrigering av resultat

Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege pr telefon på resultater utenfor tilhørende referanseområde.

Ny skriftlig svarrapport skrives ut med kommentar på aktuell analyse og sendes til rekvirerende lege.

Sist oppdatert 03.04.2019