Mer om Laboratorium for medisinsk biokjemi

Det er ansatt hovedsakelig bioingeniører, noen helsesekretærer og en medisinskfaglig rådgiver ved Laboratorium for medisinsk biokjemi. Laboratoriet er en serviceavdeling ovenfor sykehusets avdelinger og poliklinikker.

Blodprøver fra primærhelsetjenesten mottas og analyseres daglig. Vi tar også blodprøver på flere sykehjem. Årlig analyserer vi over 1 100 000 analyser, hvorav inneliggende pasienter utgjør hovedtyngden.

Laboratorium for medisinsk biokjemi skal gjennom et variert analyserepertoar, riktig analysekvalitet og god service gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling.

Vårt møte med den enkelte pasient, kollega og samarbeidspartner skal være preget av omtanke, medmenneskelighet og respekt.

Laboratoriet skal utføre sitt arbeide på en sikker måte slik at menneskers liv og helse, miljø og utstyr beskyttes.

Kvaliteten sikres gjennom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse. Vi skal kontinuerlig jobbe med forbedring av kvaliteten på laboratorietjenestene. Laboratoriet  oppfyller kvalitetskrav i NS-EN ISO 15189:2012 da vi er akkreditert.

Samarbeid og rådgivning

Vi ønsker et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere og har stort fokus på kontinuerlig forbedring. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger av alle slag slik at vi kan gjennomgå og evt. forbedre våre rutiner.

Medisinskfaglig rådgiver (lege med relevant spesialistområde) kan gi bistand og råd i medisinskfaglige forhold knyttet til hvilke analyser det kan være fornuftig å rekvirere og i tolkning av resultater.

Akkreditering

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 som er en ISO-standard tilpasset  medisinske laboratorier hvor det stilles særskilte krav til kvalitet og kompetanse. Standarden setter krav til ledelse, dokumentstyring og kvalitetssikring av hele prøveprosessen; fra rekvirering til prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og til sist svarrapportering.

Analyseutstyr

Laboratoriet har en moderne og helautomatisk analysepark. Instrumentene er koblet elektronisk til vårt datasystem som sørger for rask og korrekt resultatrapportering. Resultatene rapporteres videre elektronisk til sykehusets pasientjournalsystem, legesentre og til sykehjem i sektoren. Rekvirenter som ikke er elektronisk oppkoblet mottar skriftlige resultatrapporter.

Fagområde - Instrument
Hematologi - Sysmex XN-9000
Koagulasjon - STAR Max  
Medisinsk biokjemi og immunologi - Cobas 6000    
HbA1c - D10
Blodgass - ABL 825 flex
Urin stix - Clinitek Advantus
 

Bemanning

Laboratoriets har døgnkontinuerlig bemanning. Bemanningsplanen går i hovedtrekk ut på å skulle imøtekomme det behov for laboratorietjenester som sykehusets aktivitet tilsier.

Mandag - Fredag  
kl 07.30 - 15.00: 10 bioingeniører   
kl 15.00 - 21.00: 2 bioingeniører
 
Lørdag, Søndag, Helligdager
kl 07.00 - 14.00: 3/2 bioingeniører
kl 14.00 - 22.00: 1 bioingeniør

Natt alle dager 
kl 22.00 - 08.00: 1 bioingeniør
 

Organisering / Ledelse

Sjefbioingeniør Gro M. Gulbrandsen   

Ass. sjefbioingeniør Wenche Ekornhol

Medisinskfaglig rådgiver Bjørn Magne Eggen

Kvalitetsleder Anita Mikalsen

Ledende fagbioingeniør IKT Else-Marit Bryn

Ledende fagbioingeniør Medisinsk biokjemi / Immunologi Ingrid Botnen

Ledende fagbioingeniør Hematologi Hanne Elisabeth Lunde

Ledende fagbioingeniør Koagulasjon / Prøvemottak Anne Mjaaland

Ledende fagbioingeniør Pasientnær analysering og prøvetaking Pia Cathrine Longva Ramstad

Ledende fagbioingeniør Osteoporose Martine Lønnes

Sist oppdatert 11.03.2021