Fokus på helsepersonell

«Magnet4Europe" er en modell for sykehusdrift som gjennom å fremme psykisk helse og trivsel blant ansatte, også skaper økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet.

Publisert 22.11.2021
Sist oppdatert 25.05.2023

​Sykehuset deltar i det europeiske forskningsprosjektet Magnet4Europe og skal over en fireårsperiode jobbe systematisk med utviklings- og forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø, ansatthelse, pasientbehandling, pasientsikkerhet og organisatoriske forhold. 

30.-31. mai 2023 er vi vertskap for konferansen "Magnet4Europe Learning Collaborative Programme" med gjester fra både samarbeidssykehusene i USA og de europeiske.  

Til sammen 68 sykehus i 6 europeiske land er inkludert i studien. Siden 2020 har Lovisenberg Diakonale Sykehus deltatt som første norske sykehus i prosjektet for å videreutvikle seg som lærende sykehus.

Magnet4Europe tester ut sykehusmodellen «The magnet model» fra USA. Såkalte Magnet-sykehus i USA kan dokumentere positive effekter på ansattes trivsel og psykiske helse og på kvaliteten på pasientbehandlingen. Modellen er videreutviklet siden 1980-tallet og skal nå testes på europeiske sykehus med mål om å oppnå tilsvarende positive effekter.

Hovedmålet for Magnet4Europe er å bedre helsepersonells trivsel og psykiske helse i Europa. Det har de senere årene vært økende oppmerksomhet på sammenhengen mellom ansattes trivsel og helse, pasientsikkerhet og organisatoriske faktorer, områder som tradisjonelt har vært studert hver for seg.

«Magnet-sykehus» styres etter fem hovedprinsipper; 1) transformerende lederskap, 2) profesjonell utvikling og myndiggjøring, 3) eksemplarisk pasientbehandling, 4) ny kunnskap, innovasjon og forbedring og 5) empiriske målinger. I USA har modellen vært benyttet på sykepleietjenesten, men på Lovisenberg og ved flere andre europeiske sykehus ønsker vi en bredere tilnærming og vil inkludere alt klinisk helsepersonell i utviklingsarbeidet. Modellen nedenfor viser vår oversettelse og tilpasning av modellen til Lovisenberg.

Diagram

Forskningsprosjektet er en intervensjonsstudie hvor sykehuset gjennom prosjektperioden skal tilpasse det kliniske arbeidsmiljøet etter Magnet-prinsippene med en «Magnet-manual» som rettesnor. De europeiske deltakersykehusene har fått tildelt hvert sitt «tvillingsykehus» i USA, et sykehus som har akkreditering som Magnet-sykehus og som skal veilede sykehuset gjennom prosjektperioden. Mid Coast Hospital i Maine (Brunswick) er Lovisenbergs «tvillingssykehus».

Det skal årlig gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle kliniske ansatte som omhandler arbeidsmiljø og psykisk helse med hensikt å kunne følge utviklingen og forhåpentligvis oppnå positive effekter som følge av igangsatte tiltak.

Involvering av ansatte, systematisk kompetansebygging og systematisk forbedringsarbeid basert på empiriske målinger er tre sentrale områder i Magnet-konseptet. Lovisenberg Diakonale Sykehus hadde allerede før studiestart stor oppmerksomhet på disse områdene, og sykehuset har dessuten mange gode arbeidsprosesser og strukturer å ta vare på, videreutvikle og i enda større grad dele på tvers i organisasjonen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har som målsetning å være blant landets mest veldrevne sykehus, og må stadig utvikle og forbedre seg for å kunne nå dette målet. Sykehusdrift er komplekst, og kompleksitet og raske endringer møtes best i lærende organisasjoner. Vi skal gjennom prosjektperioden jobber for å videreutvikle en enda bedre kultur for læring, og på den måten i større grad være rustet for å møte helsesektorens nye utfordringer i årene fremover.

Hovedmålsetningene for prosjektet Et lærende sykehus er:

Lovisenberg Diakonale Sykehus er et sykehus hvor:

1. Ansatte trives og psykisk helse ivaretas
 
2. Pasientbehandlingen overvåkes og forbedres kontinuerlig basert på empiriske målinger, og ny kunnskap utvikles og implementeres
 
3. Organisasjonen har en helhetlig tilnærming til kvalitet, kompetanse og læring

4. Læring foregår kontinuerlig på alle nivå, både individ-, gruppe- og organisasjon

Igangsatte tiltak

Det er allerede satt i gang flere tiltak og delprosjekter. Alle ledergrupper sammen med minimum en klinisk ansatt fra hver enhet skal delta på kurs hvor de får innføring i Magnet-prinsippene og prinsipper for lærende organisasjoner, og skal bruke disse prinsippene inn i et konkret utviklings- og forbedringsprosjekt.

Arbeidet med å utvikle et systematisk kompetanseforløp for sykepleietjenesten er i gang og det skal gjennomføres et Ph.d-prosjekt knyttet til helsekompetanse i tilknytning til prosjektet. I de kommende årene vil sykehuset gjennomføre små og store prosjektet rettet mot å nå målsetningene for prosjektet.

NSF og FHI er samarbeidspartnere i prosjektet.

Trykk HER for å se en 4 minutters informasjonsvideo om prosjektet
Trykk HER for å komme til Magnet4Euorpe sin hjemmeside
Trykk HER for å lese en oversiktsartikkel om Magnet-sykehus

Logo