Fokus på pasientsikkerhet ved LDS

Onsdag 31/5 fikk Medisinsk klinikk ved Lovisenberg besøk fra professor Stig Harthug og førsteammanuensis Hilde Valen Wæhle fra Universitetet i Bergen/Haukeland. De leder det nasjonale prosjektet «Implementering av pasientsikkerhetstiltak i norske sykehus».

Publisert 06.06.2023
Fra venstre: Stig Harthug, Hilde Valen Wæhle, Maximilian Berg Bentele, Bjørn Brandsæter, Simon Engebråten, Hedda Hoel, Mai Sasaki Aanensen Fraz og Troy Hammer. Foto: S.J.Stenseth/LDS.

I forbindelse med avdelingsoverlege, dr. med. Bjørn J. Brandsæters masteroppgave er Lovisenberg valgt ut til å være pilot i prosjektet. Som et ledd i dette ble det gjennomført et fokusgruppeintervju med deltakere fra sykepleiertjenesten, legetjenesten, representanter fra farmasøytene og smittevern. Intervjuet dreide seg om implementering og opprettholdelse av antibiotikaretningslinjene i avdelingen.

Litt om prosjektet:

Implementering av pasientsikkerhetstiltak i norske sykehus

Formålet med studien er å finne ny kunnskap om strategier som brukes og faktorer det tas hensyn til når man implementerer sikkerhetstiltak i norske sykehus. I studien fokuseres det på tre innsatsområder som nasjonale helsemyndigheter har gitt alle sykehus pålegg om å innføre. De tre innsatsområdene som er valgt er antibiotikastyring, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og legemiddelsamstemming.

Forskningsspørsmål 1, Hvilke kontekstuelle faktorer opplever helsepersonell som fremmende eller hemmende for implementering av pasientsikkerhetsintervensjoner?
Forskningsspørsmål 2. Hvilke strategier og handlinger er i bruk for å styrkede de fremmende faktorene og redusere virkningen av de hemmende faktorene?
Forskningsspørsmål 3. Hvilke implementeringsfaktorer blir ofte oversett. og hvordan kan disse håndteres mer effektivt, ifølge helsepersonell?