NORFAST

Kroppslige og psykologiske reaksjoner etter hjerneslag

Studiens formål er å kartlegge sammenhenger mellom utmattelse etter hjerneslag og ulike fysiske og psykiske faktorer.

Om studien

Utmattelse er det vanligste symptomet tre måneder etter hjerneslag og har negativ innvirkning på den enkeltes funksjon, rehabilitering og livskvalitet. Til tross for dette mangler vi i dag kunnskap om utvikling og behandling av utmattelse etter hjerneslag.

Studien har som hensikt å undersøke sammenhenger mellom utmattelse etter hjerneslag og ulike faktorer som søvn, fysisk form, fysisk aktivitet, angst, depresjon, smerte, og livskvalitet. Vi tror at økt kunnskap om utmattelse etter hjerneslag kan bidra til bedre diagnostisering og oppfølging for de rammede. Resultatene kan også utgjøre evidensgrunnlag for utvikling av behandlingstilbud. 


Vitenskapelig tittel

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2019

Hvem kan delta?

Pasienter som er innlagt på seksjon for hjerneslag ved Oslo Universitetssykehus eller Lovisenberg Diakonale Sykehus med et førstegangs hjerneinfarkt kan delta i studien. Du må være 18 år eller eldre, samt kunne snakke, lese og forstå norsk godt for å bli inkludert. Forskningsmedarbeidere er daglig tilstede på avdelingene og informerer aktuelle pasienter om studien. 

Hva innebærer studien?

Vi ønsker se på sammenhenger mellom utmattelse etter hjerneslag og ulike faktorer over tid. Du som blir inkludert i studien vil derfor få en utvidet helseundersøkelse under sykehusinnleggelsen, samt ved 3, 6, og 12 måneder etter hjerneslaget. Du vil besvare spørreskjemaer samt ta blodprøver på de samme tidspunktene. 

Vær oppmerksom

Vi forventer ikke at det vil være noen spesiell risiko ved den utvidede helseundersøkelsen og spørreskjemaene, men du vil som deltaker kunne oppleve datainnsamlingen som krevende. Fordelen er at du får en grundig og omfattende helseundersøkelse. Vi vil gi deg tilbakemelding om eventuelle funn som krever videre oppfølging eller behandling.

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut og stipendiat Petra Larsson, telefon 90167491

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus