Klinisk ernæring

Som kliniske ernæringsfysiologer vektlegger vi sammenhengen mellom personers kosthold, livsstil, helse og sykdom. Ernæring er viktig for alle. Kostholdet bør være en viktig del av forebygging, medisinsk behandling og rehabilitering på og utenfor sykehuset.

Klinisk ernæring

Kliniske ernæringsfysiologer utøver medisinsk ernæringsbehandling for sykehusets pasienter.

Fagområdet klinisk ernæring

Som kliniske ernæringsfysiologer vektlegger vi sammenhengen mellom personers kosthold, livsstil, helse og sykdom. Ernæring er viktig for alle. Kostholdet bør være en viktig del av forebygging, medisinsk behandling og rehabilitering på og utenfor sykehuset.

Målet med kostbehandlingen er å gi råd, veiledning og forslag til tiltak som kan:

  • forhindre eller forsinke videre utvikling av sykdom
    forhindre under- og feilernæring
  • bidra til å redusere symptomer og plager som skyldes sykdommen eller behandlingen
  • forebygge livsstilsrelaterte sykdommer
    bedre allmenntilstanden og livskvaliteten

Utdannelse

Kliniske ernæringsfysiologer utdannes ved Institutt for ernæringsforskning ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. Studiet fører frem til en mastergrad i klinisk ernæring etter 5 år.

Mer om studiet i klinisk ernæring.

Klinisk ernæringsfysiolog i psykiatrien

Ernæring og psykiatri

Ernæringsstatus påvirker psykiatriske sykdommer. En god måltidsrytme er av vesentlig betydning for å skape struktur og gi overskudd i hverdagen. Klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe pasienter med å legge en plan for hvordan dette kan gjennomføres.
Det er per i dag en klinisk ernæringsfysiolog i 100 % stilling tilknyttet fagfeltet psykiatri og rus. Klinisk ernæringsfysiolog jobber kun ut fra henvisninger, og disse behandles fortløpende.

Pasienter som ønsker veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog må ha en behandler i den psykiatriske behandlingskjeden ved LDS. Konsultasjonen vil foregå på det aktuelle behandlingssted som pasienten henvises fra. Tverrfaglig samarbeid (se rapporten) er en viktig del av behandlingen.

VFH og Seksjon døgn har kommet godt i gang med ernæringsscreening av alle inneliggende pasienter. Ernæringsscreening er et verktøy for lettere å kunne fange opp pasienter som er i risikosonen for endring i vekt og matinntak, både som følge av sykdom og medikamentbruk. Parallelt skal det igangsettes ernæringsrettede tiltak for å bedre pasientenes ernæringsstatus, både mtp. forebygging av livsstilssykdommer og optimalisering av hverdagen. Et fremtidig mål for psykiatrien vil være som i somatikken; alle inneliggende pasienter skal ernæringsscreenes.

Klinisk ernæringsfysiolog inngår i teamet som arbeider for å hjelpe den enkelte med spesielle spise- og fordøyelsesproblemer, samt bivirkninger av medikamenter.

På Døgnposten vies ernæringsarbeidet til oppfølging av den enkelte pasient med kostveiledning ut fra den enkeltes behov. Det dreier seg her ofte om å finne tiltak som avhjelper spesielle spise- og fordøyelsesproblemer som oppstår ved kreftsykdom og under sterk medisinering, samt å tilpasse næringsinntaket slik at behovet dekkes så godt som mulig den siste tiden. Klinisk ernæringsfysiolog samarbeider her tett med det øvrige pleiepersonalet.

På Lindrende Dagbehandling inngår klinisk ernæringsfysiolog i det tverrfaglige team, og bidrar med miljøarbeid og spesielle faglige oppgaver. Å følge pasienten i spisesituasjonen og i det sosiale fellesskap kan være en viktig innfallsport til videre ernæringsarbeid med kostråd og veiledning. Ofte er det snakk om tilpasning av måltider og retter til en hjemmesituasjon hvor pasientens initiativ, krefter og deltakelse i matlagning og forberedelser er betydelig mindre enn før.

Klinisk ernæringsfysiolog bidrar med råd om spesialprodukter og lettlagede, næringstette måltider som er viktig i en situasjon hvor appetitten ofte er sterkt nedsatt. Det gis også spesiell veiledning i forhold til ulike tilstander og plager som er typiske ved kreftsykdom. Veiledning og undervisning av pårørende og personale er også en viktig del av klinisk ernæringsfysiologs arbeid.

Klinisk ernæringsfysiolog bistår også Lindrende team og Lindrende poliklinikk når det er behov, samt er tilgjengelig for veiledning og undervisning av personell på huset eller ute i bydelene.

Klinisk ernæringsfysiolog er med i teamet på en rekke kurs innen Pasient- og pårørendeopplæring (Lærings- og mestringskurs). I mange av kursene suppleres teorien med praksis gjennom felles lunch med deltakerne.

Diabetes type II-kurs -nå flyttet til Sagene Frisklivssentral

Kurset egner seg for pasienter med type II diabetes som ønsker å mestre sykdommen sin bedre. Kurset består av 3 kursdager over 3 uker. Kurset berører temaer som blodsukkerregulering, kosthold, fysisk aktivitet i teori og praksis.

Hjertekurs

Kurset egner seg for pasienter som har hjerte- og karsykdom. Kurset går over 2 dager, og er tverrfaglig med undervisning fra sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Ved hjelp av kostholdsveiledningen ønsker klinisk ernæringsfysiolog å bedre deltakernes forståelse av fettets betydning for forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom.

Hjertesviktkurs

Kurset er rettet mot pasienter med hjertesvikt. Kurset går over én dag, og er tverrfaglig. Klinisk ernæringsfysiolog ønsker å bedre deltakernes forståelse av kostholdets betydning ved hjertesvikt, og hvordan salt- og væskeinntak kan påvirke livskvalitet. Vi snakker om hvordan man kan få til væske- og saltrestriksjon i det daglige.

KOLS-kurs

Kurset retter seg mot pasienter med KOLS. Lungesykepleier leder kurset. Klinisk ernæringsfysiolog gir råd og veiledning for hvordan pasientene på en best mulig måte kan bruke kostholdet for å bedre mestre sin lungesykdom.

Kurs i livsstilsendring

Kurset egner seg for pasienter med sykelig overvekt som ønsker å endre livsstil slik at varig vektreduksjon kan oppnås. Kurset går over 9 uker,  med oppmøte tre timer én dag i uken. Kurset ledes av klinisk ernæringsfysiolog, og resten av behandlingsteamet består av lege, fysioterapeut og psykolog. Erfaren pasient deltar også. Hver kursdag består av 45 minutters tilrettelagt trening under veiledning av fysioterapeut og 2 timers diskusjonsforum med veileder. Temaer som vil være aktuelle er vaneendring, mestringsstrategier, psykiske aspekter ved overvekt, kosthold og fysisk aktivitet.

Cøliakikurs

Kurset egner seg for pasienter med nyoppdaget cøliaki. Kurset ledes av klinisk ernæringsfysiolog, og går over én dag. Klinisk ernæringsfysiolog, lege og erfaren pasient bidrar. Dagen avsluttes med

Irritable og syke tarmer gir nedsatt livskvalitet og langtidssykmeldinger hos mange unge mennesker. Når gastroenterologene har utelukket kreft mm., kan KEF utrede dette videre og sammen med pasientene finne et kosthold som gir dem kontrollen tilbake.

Poliklinikken omfatter pasienter med cøliaki, ulcerøs colitt, mb crohn, og matvareallergier/-intoleranser. Det er for øyeblikket uavklart om tilbudet kun vil gjelde pasienter som har vært innlagt i sykehuset eller vært utredet ved medisinsk poliklinikk ved husets leger, eller om en også vil ha kapasitet til å ta imot henvisninger direkte fra fastlege.

Cøliaki

Pasienter med cøliaki oppfølges i mestringskurs for cøliaki ved Lærings- og mestringssenteret. Dersom problemene vedvarer kan de selv ta kontakt og oppfølges videre ved mage-tarm-poliklinikken.
Mb Crohn og ulcerøs colitt
Pasientene oppfølges i gruppe og deretter individuelt. Mange føler seg usikre på hva de kan spise, og får ved poliklinikken hjelp med å finne ut av eventuelle intoleranser.

Matvareintoleranser

Pasientene oppfølges også her første gang i gruppe, deretter individuelt. Utredning av matvareintoleranser krever både tid og stor innsats av pasientene. Det benyttes et skjema der pasientene fyller ut inntak av matvarer og påfølgende symptomer. Deretter oppfølges pasientene individuelt i form av polikliniske konsultasjoner. Opplegget omfatter vanligvis to uker på normalkost, fire uker på eliminasjonskost og deretter gradvis reintroduksjon av matvarer, samtidig som inntak og symptomer registreres.

Utredningen gir to alternative utfall: Enten at de får hjelp til å finne fram til en kost som gir dem reduserte plager, eller at de ikke blir bedre på eliminasjonskosten, og at man dermed kan konkludere med at plagene skyldes andre ting enn kosten.

Vi tilbyr avansert medisinsk ernæringsbehandling til inneliggende pasienter. De pasientgruppene vi jobber mye med har det til felles at de sliter med å holde vekten oppe under sykdom.

Sykdomstilstander vi jobber ofte med:

- Leversykdommer
- Ernæring til intensivpasienten
- Underernæring ved kronisk nyresykdom
- Inflammatoriske tarmsykdommer
- Ernæringskomplikasjoner etter inngrep i buk
- Sarkopeni
- Kreft
- Slag
- KOLS og lungesykdommer
- Ernæring ved trykksår

Ved ernæringssvikt vil det ofte være nødvendig å sette i gang ernæringsstøtte. Dette kan være tilskudd av vitaminer, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring. Vi driver skreddersydd medisinsk ernæringsbehandling i samarbeid med dyktige leger og sykepleiere. Klinisk ernæringsfysiolog deltar også fast i tverrfaglige team som består av lege (enkelte poster), sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, prest, tannlege, representant fra Lindrende Team og koordinator fra tolketjenesten. Klinisk ernæringsfysiolog kan også delta i Nettverksmøte med bydelen for å bidra til mest mulig glidende og trygg overgang fra sykehus til hjemmet.

Sist oppdatert 22.02.2021