Forskningsmidler til NWI

Fire nye forskningsprosjekter innen psykisk helsevern barn og unge har fått tildelt regionale forskningsmidler fra HSØ.

Publisert 03.01.2020

Nic Waals Institutt ved LDS styrker dermed sin posisjon som et stadig viktigere forskningsmiljø. - Tildelingen gir oss stolthet, ydmykhet, inspirasjon og glede, sier klinikksjef Anne-Stine Meltzer i en kommentar. - Jeg føler at vi får belønning for en langvarig innsats for å utvikle faget så vi kan gi best mulig hjelp til våre pasienter.

Alexandra Havdahl og hennes forskergruppe har mottatt et karrierestipend, som gir mulighet til å utvide forskerteamet.

Forskningsmiljøet knyttet til MoBa-studien, med Anne-Siri Øyen, Alexandra og Laurie Hannigan, har også fått tildelt midler til et postdoktorstipend, samt et doktorgradsstipend, som betyr at forskerne i PaGE group – Psychiatric Genetic Epidemiology - med Alexandra Havdahl i spissen kan jobbe videre med å forstå hva som bidrar til utvikling av psykiske lidelser tidlig i livet og hva som kan predikere bedring og redusere tilbakefall. De bruker data fra Mor, far og barn studien og samarbeider blant annet med forskere ved Folkehelseinstituttet og ved University of Bristol.

Cilje S. Rolfsjord med Anne-Siri som prosjektleder har fått PhD-midler med 50% over 6 år for å forske på tilbakemeldingssystemet som nå er etablert på NWI- TellMe More, slik at barn, ungdommer og foreldre kan gi tilbakemelding til sine behandlere om hvordan de opplever behandlingen de får. Dette er viktig for å utvikle gode behandlingsforløp og det er del av et nytt og innovativt kvalitetsregister som helsemyndighetene ønsker at alle klinikker for psykisk helsevern for barn og ungdom skal ha. 

NWI har også fått 500.000,- i innovasjonsmidler fra HSØ til videreutvikling av kvalitetsregisteret TellMe More.

Midlene skal brukes til utvikling av tilbakemeldingssystem for de aller minste barna 0-5 år og gravide med forhøyet bekymring for tilknytning til det ufødte barnet; og til utvikling av tilbakemeldingssystem for barn og unge som er i behov av ambulante tjenester og som mottar behandling utenfor klinikkens kliniske sone.

TellMe -systemet er opprinnelig hentet fra Kirurgisk klinikk, der man gjennom de siste ti år systematisk har innhentet data om pasienters behandlingsresultater og opplevd kvalitet. Fra februar 2019 åpnet Nic Waals Instituttet kvalitetsregister «TellMe More» for alle nye polikliniske pasienter mellom seks og 18 år. Via TellMe More følges behandlingseffekt systematisk gjennom flere mål, deriblant kartlegging av symptombelastning, relasjonelle mål og livskvalitetsmål, og i tillegg barns, ungdoms og foreldres egne definerte mål.

Midlene fra HSØ vil bidra til videreutvikling av TellMe More og ivareta pasientgruppene mellom 0-5 år. Denne pasientgruppen kan ikke benytte det vanlige tilbudet i poliklinikken og krever andre tilbakemeldingssystemer enn det som finnes i dag.